Tag Archief van: transparantie

Open data voor iedereen

Transparantie: open data voor iedereen

Open data is informatie die op een open en voor software leesbare manier is opgesteld en op het internet is gepubliceerd, en die zoveel mogelijk zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Alles hangt daarbij natuurlijk af van de kwaliteit en de consistentie van de informatie (zijn alle velden op de juiste manier gevuld, worden er standaarden gebruikt, bijv. voor plaatsnamen etc.).

Partij Helder vindt dat alle partijen in de publieke sector zo snel mogelijk goede open data en ‘open documenten’ ter beschikking moeten stellen. Dit geldt naast ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, bestuursorganen, CBS, CPB, WRR etc. ook voor musea, zorgverzekeraars e.a.

De mate waarin hieraan wordt voldaan zal een belangrijk criterium moeten worden bij financiering, subsidies e.a. Wij hechten hier zoveel waarde aan omdat het met publieke middelen verkregen informatie betreft die een nog nauwelijks voorstelbare maatschappelijke en economische waarde heeft.

Daarnaast dient het de vergaande transparantie die wat Partij Helder betreft een belangrijk middel is om het vertrouwen in de overheid en haar functioneren te herstellen.

Wat is open data?

Open data is informatie die op een open en voor software leesbare manier is opgesteld en op het internet is gepubliceerd, en die zoveel mogelijk zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Alles hangt daarbij natuurlijk af van de kwaliteit en de consistentie van de informatie (zijn alle velden op de juiste manier gevuld, worden er standaarden gebruikt, bijv. voor plaatsnamen etc.).  Zie verder hieronder voor toelichtingen op Open Data en Bestuur en Open data.

Open Data verwerken vereist meestal technische kennis van bestandsformaten, data etc., maar met behulp van open data kunnen apps en andere programma’s worden gemaakt die een grote waarde kunnen hebben voor de maatschappij. Een goed voorbeeld is Buienradar (met open data van het KNMI).

Wat is het niet: Big Data

Bij Big Data gaat het niet om open data of niet. Bij Big Data gaat het om de hoeveelheid. Volgens WikipediaMen spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. (Ons standpunt over Big Data)

Open data: van verplicht naar normaal

Nederland is al een eindje op weg met ‘open data’. Het gaat alleen te langzaam. Partij Helder vindt dat de overheid maar ook alle andere partijen in de publieke sector op 31 december 2018 de (nog af te spreken) selectie van open data ter beschikking moeten stellen, conform de afgesproken kwaliteit (bij voorkeur vanaf ****; zie hieronder). Elk jaar daarna zullen de eisen hoger worden. De mate waarin hieraan wordt voldaan wordt een belangrijk criterium bij financiering, subsidies e.a. Wij hechten hier veel waarde aan omdat het met publieke middelen verkregen informatie betreft.

Waar mogelijk zullen er per sector afspraken gemaakt worden, bijv. onder regie van het NEN, om te zorgen dat de data optimaal te gebruiken en te koppelen is door gemeenschappelijk gebruik van metadata-standaarden.

Open data en bedrijven en organisaties

Ook voor bedrijven en organisaties zijn open data een belangrijke bron van informatie voor alles van strategische besluitvorming tot belading van vrachtschepen in de binnenvaart. Met de genoemde afspraken per sector kan er, anoniem, getoetst worden hoe de eigen organisatie het doet t.o.v. vergelijkbare organisaties. In de ontwikkelingssamenwerking zijn hiervoor stappen gezet, maar ook hier kan het sneller.

Open data en bestuur

Digitale transparantie is een vereiste voor de moderne democratie en rechtsstaat. Het versterkt de informatiepositie van inwoners, journalisten en belangenorganisaties, en zelfs die van ambtenaren en politici. Overheden en politici kunnen hiermee verantwoordelijk gehouden worden en het verbetert besluitvormingsprocessen. Dit zorgt voor een effectievere en efficiëntere overheid.

Open Data

Van gemeenten tot intergouvernementele organisaties: alle overheden en politieke organisaties produceren, verzamelen en archiveren informatie. Informatie zoals notulen van volksvertegenwoordigende organen, wetten, stemresultaten, verkiezingsuitslagen, financiën, aanbestedingen, inkoopdata en nevenfuncties van overheidsfunctionarissen. Het vrijgeven van deze informatie als open data brengt innovatie naar de wereld van politiek en bestuur.

Hergebruik

Met deze open data kunnen toepassingen gemaakt worden die overheidsfinanciën en beleid monitoren en volgen. Het stelt beleidsmakers, belangenorganisaties, journalisten en inwoners in staat om te analyseren, benchmarken, fact-checken, monitoren, discussiëren, bij te dragen en te informeren. Dit maakt open overheidsdata het fundament voor innovatieve manieren van samenwerking, participatie en interventie op het vlak van politiek en bestuur.

Toelichting: wat is ‘Open Data’?

Introductie

(citaat van Wikipedia)

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. ….. De overheid hanteert de volgende definitie voor open data:

 • Compleet: alle openbare data en informatie
 • Primair: brongegevens, niet geaggregeerd
 • Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden
 • Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels
 • Machine leesbaar: voor automatische verwerking
 • Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie
 • Open standaarden: zodat het format geen drempel is
 • Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding

Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data. 

Linked Open Data: vijfsterrenmodel

Om partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld. Hierbij worden de volgende sterren toegekend:

 • * De informatie is beschikbaar op het internet, in welk formaat dan ook.
 • ** De informatie is online beschikbaar in een gestructureerd formaat, dat geschikt is voor automatisch hergebruik (zoals Excel in plaats van een plaatje van een tabel).
 • *** De informatie is online beschikbaar in een open bestandsformaat (zoals CSV in plaats van Excel).
 • **** Al het bovenstaande, en bovendien wordt gebruikgemaakt van de open standaarden Resource Description Framework (RDF) en SPARQL, zodat anderen makkelijk naar de dataobjecten kunnen verwijzen.
 • ***** Al het bovenstaande, en bovendien wordt er naar data van anderen verwezen voor meer context van de data.

Linked Open Data (LOD) is ook een community project dat onder toezicht staat van de W3C-organisatie. Linked Open Data (vijf sterren) is het essentiële onderdeel van het Semantisch Web. Tegenwoordig spreekt men vaak ook over Linked data als het gaat over vrij beschikbare informatie op internet.

Toepassingen open data: Buienradar

Door het combineren van opengestelde data en publiceren via bijvoorbeeld een mobiele of web toepassing, kan deze gebruikt worden door burgers. Op deze manier geeft open data waarde terug aan de samenleving. Er zijn vele voorbeelden van het hergebruik van Open Data, zoals bijvoorbeeld Buienradar die gebruikmaakt van data van het KNMI. Ook op het gebied van veiligheid is er data beschikbaar, denk hierbij aan P2000 meldingen en aantallen aangiften. Deze data kan worden gebruikt om inzicht te bieden in de veiligheid van een bepaald gebied.

Bestuur – kwaliteit besluitvorming en transparantie

Bestuur – kwaliteit besluitvorming en transparantie

Veel besluitvorming door regering of parlement vindt plaats op partijpolitieke gronden of tactische overwegingen. Er worden door kabinet en parlement daarnaast veel specifieke maatregelen genomen die niet onderdeel zijn van een meer omvattende aanpak van een probleem. Veel specifieke maatregelen zijn reacties op berichten over incidenten in de media of zijn een klein haalbaar stukje in een veel complexere puzzel. De situatie bij de Belastingen is een voorbeeld waar dat toe kan leiden. 

Tenslotte worden er door gezaghebbende instituten gevraagd en ongevraagd rapporten uitgebracht, die zonder uitgebreide toelichting ter zijde kunnen worden geschoven als de inhoud niet bevalt. Nog erger is de houding ten opzicht van het RIVM waar niet alleen de onderzoeksmethode voor wordt bepaald, maar ook de uitkomsten tactisch worden afgestemd.

Ons voorstel is om wetsvoorstellen en andere maatregelen veel explicieter te baseren op wetenschappelijke inzichten en ervaringen, rapporten en bevindingen uit het verleden. 

Daarnaast zal in alle rapporten en adviezen precies moeten worden aangegeven welke opdrachten en tussentijdse aanwijzingen zijn gegeven en welke tekstwijzigingen precies zijn doorgevoerd op verzoek van het ministerie. 

Verder zullen alle voorstellen voorzien moeten worden van niet alleen een lobby-paragraaf maar ook een evaluatie-paragraaf.  Maatregelen zullen daarbij steeds in korte-, middellange- en lange termijn kader moeten worden geplaatst.

En tenslotte gaan wij streven naar vergaande transparantie: welke wet werkt, welke subsidie levert iets op, wie geeft relatief veel geld uit, met wie is er gelobbyd voor dit besluit? Het gaat immers om onze stem en ons belastinggeld.

Partij Helder is van mening dat alleen met deze maatregelen de kwaliteit van de besluitvorming groter zal worden. Ook zal hierdoor het vertrouwen in de besluitvorming weer terugkomen. 

Praktijk

Van veel wetten die zijn aangenomen, ook door de Eerste Kamer, was vanaf het begin niet duidelijk wat die precies wanneer zouden opleveren. In 2016, bij de evaluatie van de besparingswetten uit 2012 is duidelijk geworden dat er van de 512 voorgenomen wetten 488 zijn uitgevoerd (dat klinkt positief), maar dat het eigenlijk niet duidelijk is wat de effecten zijn geweest. Het begrotingstekort is weliswaar gedaald, maar daar hebben ook andere factoren een rol gespeeld. Aangezien veel maatregelen directe en vaak grote effecten hebben gehad op burgers en bedrijven, zou het toch logisch zijn om te verwachten dat het meten van de effecten bij het opstellen en goedkeuren van de wet zouden zijn meegenomen.

Sinds die tijd is de situatie niet verbeterd.

Parlementaire enquêtes, rapporten en onderzoeken

Er worden parlementaire enquêtes en andere belangrijke onderzoeken gedaan bij issues met grote impact op de samenlevingen. Onze volksvertegenwoordigers hebben deze bevindingen met veel moeite weten te ontfutselen aan vaak zeer complexe dossiers. Het staat regeringen nu vrij om de moeizaam verkregen inzichten vervolgens eenvoudig terzijde te schuiven, bijvoorbeeld omdat maatregelen niet passen op partijpolitieke gronden of tactische overwegingen richting de verkiezingen. Recent is dat gebeurd met bevindingen rondom IT projecten. Dit soort enquêtes zijn kostbaar, en het kost de volksvertegenwoordigers veel tijd.

Ons voorstel is tweeledig. Er moet een veel explicietere verantwoording komen waarin punt voor punt wordt uitgelegd op welke gronden aanbevelingen (niet) worden overgenomen. Daarnaast zouden in maart 2021, bij de vorming van de nieuwe coalitie, dit soort bevindingen meteen gebruikt moeten worden als input.

Onderbouwing en toetsing

In het algemeen is het ons voorstel om wetsvoorstellen en andere maatregelen veel explicieter te baseren op wetenschappelijke inzichten en ervaringen en bevindingen uit het verleden. Daarnaast zullen alle voorstellen voorzien moeten worden niet alleen van een lobby-paragraaf maar ook van een toets-paragraaf. De maatregel is kennelijk bedoeld om een effect te bereiken. De vraag is dan: welk effect en wanneer en hoe kunnen we zien of het werkt?

Waan van de dag

Er worden door kabinet en parlement veel specifieke maatregelen genomen die niet onderdeel zijn van meer omvattende aanpak van een probleem. Zo kan het voorkomen dat maatregelen elkaar tegenwerken. Er wordt bijv. ontwikkelingshulp gegeven aan een land in Afrika dat door onze handelsbeperkingen zijn producten niet goed in Europa kan verkopen. Veel specifieke maatregelen zijn reacties op berichten over incidenten in de media. Verontwaardiging over een patiënt die buiten de boot valt leidt tot aanpassing van het systeem, maar daarmee wordt het systeem complexer en waarschijnlijk minder effectief.

‘Evidence based’ is nu niet evident

Men zou denken dat inzichten uit wetenschappelijk onderzoek maar ook ‘evidence’ uit parlementaire enquetes e.d. een sterke positie hebben in de besluitvorming bij regering en parlement. Toch worden rapporten en aanbevelingen eenvoudig opzij geschoven; deels ten gunste van de ‘inzichten’ van lobbypartijen. Daarnaast wordt er nog teveel geredeneerd vanuit wat de partij vindt en hoe de partij zich wil profileren (niet alleen in verkiezingstijd). Dit gebeurt ondanks het feit dat bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek of een (enquête-) rapport een andere conclusie beter is.

Wij pleiten ervoor dat regering en parlement moeten verantwoorden waarom zij wat wel en wat niet van de aanbevelingen omzetten in beleid.

Van klokkenluiders naar continue verbeteren

Na een zeer lange aanloop zijn er nu eindelijk betere constructies voor klokkenluiders. Die moeten voorlopig zeker blijven. De noodzaak van deze constructies laat alleen wel zien dat de houding in betrokken organisaties nog teveel intern gericht is (geen vuile was buiten) en dat continue verbeteren nog niet vanzelfsprekend is. (Dan is immers een klokkenluider niet nodig).

Ongezonde relatie met onafhankelijke instituten

Kwalijk tenslotte is de houding t.o.v. het RIVM waar niet alleen de onderzoeksmethode voor wordt bepaald, maar ook de uitkomsten tactisch worden afgestemd. Het WODC is een eerder voorbeeld uit 2017, toen Nieuwsuur onthulde dat ambtenaren van Justitie hadden geprobeerd zich te bemoeien met wetenschappelijk onderzoek naar het Nederlandse drugsbeleid. De huidige minister van justitie Ferd Grapperhaus moest er pijnlijke conclusies over trekken, toen hij zich in 2018 in de Kamer verantwoorde. Justitie had inderdaad driemaal een ‘onbehoorlijk’ dikke vinger in de pap gehad bij onderzoek dat onafhankelijk zou moeten zijn. En hij gaf de klokkenluider een compliment, maar liet haar ook maandenlang afluisteren.

Korte-, middellange- en lange termijn

Daarnaast zouden maatregelen waar maar mogelijk altijd bekeken worden vanuit drie dimensies van korte-, middellange- en lange termijn. Toegepast op integratie en acceptatie bij autochtone en allochtone Nederlanders zou dat bijvoorbeeld zijn:

 • korte termijn – bijv. snel en hard ingrijpen bij onlusten in wijken; cameratoezicht versterken voor zolang als nodig
 • middellange termijn – buurtzorgers en observatieteams in de wijk; maatschappelijk werk; verzuimbegeleiding; actieve sollicatiebegeleiding
 • lange termijn  – alfabetisering, inburgering; kennis verspreiden over bevolkingsgroepen onderling en hun geloof en gebruiken vanaf de basisschool.

Transparantie

Vervreemding zal er altijd zijn. Beleidsmakers zullen dus altijd belastinggeld uitgeven zonder te voelen wat het echt waard is of besluiten nemen zonder te voelen wat de maatregelen voor echte burgers betekenen. Maar het kan wel zo min mogelijk. Den Haag moet kennelijk tegen zichzelf beschermd worden. We zijn niet voor landelijke referenda, maar voor ‘hyper-transparantie’. Zonder transparantie worden er ondemocratische of zelfs onwettige deals gesloten door ministeries, partijen, lobbyclubs. Goede open data wordt daarom overal verplicht. En vervolgens hypertransparantie: welke wet werkt, welke subsidie levert iets op, wie geeft relatief veel geld uit, met wie is er gelobbyd voor dit besluit? Het gaat immers om onze stem en ons belastinggeld. Alleen met transparantie kan het vertrouwen weer terugkomen.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

 • Bij voorkeur steun en financiering die bij de mensen zelf terecht komt
 • Alleen inzet en financiering voor projecten die werken; meer samenwerking en transparantie
 • Vooral subsidie voor organisaties die nationaal en internationaal intensief samenwerken om slagkracht te vergroten en om overlap te voorkomen; ook in de EU
 • Investeren in gemeenschappelijke faciliteiten voor big data, analyse en evaluatie
 • Transparantie is belangrijke voorwaarde. Jaarverslagen met concrete resultaten en verhoudingen kosten/opbrengsten
 • ANBI2 invoeren waarbij de organisaties tweejaarlijks worden geëvalueerd. Donaties zijn dan altijd 100% aftrekbaar (zonder de papieren rompslomp van de periodieke schenking met een schenkingsovereenkomst).
 • Uitbreiden eerste hulp bij rampen en snelle wederopbouw (o.a. door hergebruik puin – ‘Mobile Factory’; aanleg tijdelijke havens)

Inleiding

Ontwikkelingssamenwerking draagt bij aan levens van mensen over de hele wereld; hoe groot de Nederlandse strijkstok ook is. De bezuinigingen van de recente kabinetten (status 2016) hebben niet geleid tot de beloofde hogere effectiviteit van overheidsgelden.

Gezien de klimaatontwikkelingen en andere ontwikkelingen met wereldwijde economische en sociale gevolgen (w.o. vluchtelingenstromen), heeft goede ontwikkelingssamenwerking voor Partij Helder een hoge prioriteit.

Verbeteringen kunnen worden gerealiseerd door meer samenwerking en transparantie, zowel tussen organisaties onderling als richting burgers. Ondertussen zullen regelmatige evaluaties van projecten daar en organisaties hier tot meer draagvlak en efficiency moeten leiden’.

Organisaties: van strijkstok naar vertrouwen

Ontwikkelingssamenwerking draagt veel bij aan levens van mensen over de hele wereld; hoe groot de Nederlandse strijkstok ook is of lijkt. Wel zijn er verbeteringen mogelijk om niet alleen het effect van de bestede euro’s en werk te vergroten maar ook om het draagvlak bij de Nederlandse bevolking (die de Euro’s grotendeels aanlevert) te versterken; en dat vertrouwen deels terug te winnen. Transparantie is daarbij een belangrijk middel.

Bezuinigingen hebben geleid tot verspilling van geld en kennis

De modernisering van de ontwikkelingssamenwerking die is ingezet vanaf 2010 heeft niet geleid tot een effectievere besteding van hulpgeld door focus (15 landen, 4 onderwerpen). Dat was wel de belofte bij de bezuinigingen die Rutte I heeft uitgevoerd en daarna zijn voortgezet (VVD en PVDA). De koerswijziging en wijzigingen per land zijn eenzijdig genomen, zonder overleg met andere donorlanden. De Tweede Kamer vroeg in 2012 al om een evaluatie, maar heeft daar vervolgens 4 jaar niet achteraan gezeten. De focus op 15 landen en 4 onderwerpen heeft niet gewerkt. Projecten werden halverwege stopgezet. En ook is er niet samengewerkt met andere donorlanden. (Update 2016; nog bijwerken)

Geven en nemen

Overigens lopen lokale en internationale belangen vaak door elkaar. Handelsovereenkomsten waarbij de eigen landbouw wordt beschermd zijn een goed voorbeeld. Ontwikkelingslanden lopen daarnaast belastingen mis door belastingconstructies die in de rijkere landen worden bedacht en uitgevoerd.

Een ander voorbeeld is te vinden bij het ‘land grabbing’: sinds 2008 is 40 miljoen hectare grond in armere landen gekocht door buitenlandse investeerders (cijfers 2016); dat is ca. 0,8 percent van het totale landbouwareaal in de wereld. De lokale bevolking wordt lang niet altijd goed betrokken bij de projecten, beloftes worden niet nagekomen en zij gaan er dan op achteruit in plaats van mee te delen in de groei. In Ethiopië zijn er nu protesten in een dergelijke situatie.

Samenwerking hier

Zoals als in veel andere sectoren als zorg, erfgoed e.a. zijn er veel mogelijkheden om te verbeteren door samenwerking. Waar veel partijen nog gaan voor het vergroten van het eigen aantal leden of het afdwingen van de eigen aanpak, zou het beter zijn als er meer werd gewerkt met de lessen die anderen in een bepaald gebied of bij een bepaald type samenwerking al hebben opgedaan.

Ook het inrichten van (big) datafaciliteiten en die toepassen in het beleid zou iets kunnen zijn wat de alle partijen in de ontwikkelingssamenwerking meer samen zouden kunnen doen. Een aantal partijen loopt nu voorop, maar veel kleine komen daar natuurlijk ver achteraan. Ook samenwerking met andere partijen met veel data ligt voor de hand; bijv. op het gebied van biodiversiteit.

Samenwerking daar

Burgers en lokale organisaties

Dit betekent ook dat we waar mogelijk zullen samenwerken met projecten die daar door burgers en lokale bedrijven zijn opgezet en worden onderhouden. Daarnaast zal het gestimuleerd worden om voor een project of incidentele vraag gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring die in Nederland voorhanden is bij landbouw-, architectuur-, financiering- en andere deskundigen. Tenslotte zullen microfinanciering, crowdfunding e.a. manieren om aan geld te komen worden gestimuleerd, o.a. door garanties.

Overheden

Het is niet altijd mogelijk om om overheden heen te werken, en vaak is toestemming maar ook hulp noodzakelijk. Toch zal Nederland kritisch moeten zijn ten opzichte van landen met te hoge militaire uitgaven, belastingvermijding door rijken en bedrijven of landen die niet willen meewerken aan projecten voor het opleiden van meisjes en vrouwen, gezinsplanning, maar ook de repatriering van afgewezen asielzoekers (het gaat dan om de zogenaamde ‘veilige landen’).

Er loopt al veel – nu versnellen

Gelukkig loopt er al veel positieve ontwikkelingen in de sector. Thema’s als ‘leave no one behind, civic power, working together, make data count’ (Partos Innovatiefestival/Spindle) zijn bekend in de sector. Veel partijen zetten zich ook in voor de relatie tussen duurzame economische groei, bescherming van natuur en milieu en armoedebestrijding door vermindering van ongelijkheid. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat samenwerking en transparantie beter kunnen, en ook sneller beter moeten worden om meer geld over te houden voor de mensen om wie het gaat.

Transparantie

Gelukkig worden er in de ontwikkelingssamenwerking met het gemeenschappelijk beschikbaar stellen van bestanden al stappen gezet (IATI) richting transparantie. Ook standaardisatie in data, verslagen en jaarverslagen is in gang gezet. Het kan alleen  sneller en ruimer, en minder verblijvend. Een andere maatregel is daarom het verplicht delen van alle bruikbare data en verplichte transparantie over wat werkt en wat niet werkt.

Keurmerken en een ANBI2?

De belangrijkste keurmerken zijn nu CBF-Keur, gedragscodes van Goede Doelen Nederland, ISO:9001 Code voor Goed Bestuur en  Partos 9001-verklaring, de ISO:9001 toegepast voor ontwikkelingssamenwerking. Voor donateurs is er de ANBI voor aftrekbaarheid van giften, met 100% bij meerjarige giften. Die laatste vorm kost veel kostbare administratietijd bij de betreffende instellingen.

Wij stellen voor dat er een ANBI2 status komt, waarvoor organisaties die een rol spelen in de ontwikkelingssamenwerking tweejaarlijks worden geëvalueerd. Dit gebeurt dan op basis van efficiency, kwaliteit, samenwerking (in Nederland, internationaal en in ontwikkelingslanden), maar ook de verhouding tussen vergoedingen voor bestuurders en die van werknemers en de verhouding tot de Balkenende norm, commerciële belangen e.d. Als er een ANBI2 status wordt verleend, dan is dat voor 2 jaar en dan zijn alle donaties automatisch 100% aftrekbaar. In subsidies etc. zal deze status dan ook worden meegewogen.

CBF-, Partos- en internationale criteria

Idealiter wordt dit gebaseerd op de CBF- en Partos-keurmerken en internationale standaarden. Daarnaast zal dit altijd moeten gebeuren naast de algemene kenmerken waarvoor alle organisaties en bedrijven in Nederland. wat Partij Helder betreft, over gaan rapporteren v.w.b. duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit e.a.

Europese Unie – EU

Europese Unie

Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft, in het machtsspel tussen VS, China en Rusland. Nederland blijft dus in de EU want het heeft geen andere keus. En de EU heeft ons ook economisch veel gebracht. Dus … niet meer zeuren, en ervoor gaan.

Wel meer transparantie over geldstromen, lobby, echte effect van maatregelen en subsidies

De EU moet nu eerst consolideren en zorgen voor draagvlak; niet uitbreiden met meer landen en of EU bevoegdheden. Eerst beter samenwerken. Onderhandelingen met Turkije veranderen naar een handelsakkoord, vergelijkbaar als met het Verenigd Koninkrijk.

Internationaal moet de EU zich veel krachtiger opstellen, om Rusland, Turkije maar ook de Amerikaanse Big Tech bedrijven waar nodig de halt toe te roepen; met onze markt van 450 miljoen consumenten zij we alleen daarom al een macht van formaat.

Daarnaast zal er een EU grensleger moeten komen voor grensbewaking en regulering van vluchtelingenstromen.

Met het sterker worden van de Duits-Franse as, moet het machtsevenwicht in de EU hersteld worden, met als symbool een hoofdstad in het centrum van de EU, Wenen (en dan hebben we meteen die verkwistende verhuizingen naar Straatsburg niet meer).

De Europese burgers en bedrijven moeten zelf de technocratische handels-EU gaan omvormen tot onze EU (en niet die van Brussel). Draagvlak versterken door niet-bureaucratische maatregelen als snelle goedkope treinverbindingen, EU tv-zenders e.a.

De EU trein dendert voort

De goederentrein die de EU nu is dendert maar door, maar het is duidelijk dat dat niet langer kan. En het is ook duidelijk dat de huidige regeringsleiders en Europese Commissie (EC) onvoldoende inzien hoe voorwaardelijk draagvlak is. Voorbeelden waren de Oekraïne, Turkije, vluchtelingen, maar ook TTIP en CETA. Regeringsleiders en EC denken dat draagvlak een juridisch begrip is. Problemen met draagvlak worden daarom ook juridisch opgelost, en wel met een bijlage bij een verdrag.

De leiders van de EU doen helaas ‘wat goed voor ons is’ en vergeten dat het niet om beleidsdocumenten of de volgende verkiezingen gaat, maar om echte mensen. Daarmee is de EU een makkelijke prooi geworden voor de onderbuikers.

Dat de Brexit een verrassing was voor de EU-top zegt veel over de bestuurlijke afstand tussen regeringsleiders en Commissieleden en de ‘echte Europeanen’. Uit Brussel valt weinig goeds te verwachten om die relatie te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de stemmingen over de Europese Grondwet en het Oekraïne-verdrag in Nederland.

Toekomst: eerst consolideren en besluitvorming verbeteren

Maar dan moeten we wel echt mee gaan doen, en gaan werken aan grote verbeteringen en een nieuwe generatie leiders. Dus nu niet verder uitbreiden, maar eerst zorgen dat de EU gaat functioneren. Unanimiteit Europese Raad bij besluitvorming stoppen (dat is niet verplicht maar in de praktijk werkt dat wel zo), want hindert goede beslissingen (asielzoekers, Wit-Rusland, Big Tech belastingen e.a.). Wel afweging maken dat dat ook kan betekenen dat Nederland wordt weggestemd.

Machtsevenwicht binnen de EU

Het machtsevenwicht in de EU moet hersteld: de as Berlijn/Parijs heeft gebruik gemaakt van de zwakke Europese Commissie en bepaalt teveel de agenda en de oplossingen. Duitsland maakt hier teveel gebruik van, getuige de behendige wijze waarop Merkel persoonlijk de sjoemelclaims heeft weten te voorkomen die in de VS gewoon worden betaald. Frankrijk daarentegen heeft geen enkel recht van spreken om die centrale rol op te eisen; het is de zieke man van Europa. En helaas, een grote zieke starre man waarvoor wij straks de medicijnen moeten gaan betalen.

Als Berlijn/Parijs wordt voortgezet, dan zal er een even structureel overleg van kleine EU-landen moeten komen om de machtsbalans te herstellen.

Het is daarnaast ons voorstel om Wenen de hoofdstad van de EU te maken. Wenen ligt in het centrum van alle landen, en niet in het centrum van de oude EGKS en de rijke landen. Bijkomend voordeel is dat die dure verkwisting van de jaarlijkse trek van en naar Straatsburg is afgelopen.

Nederland en de EU

Bij de VVD-coalities is helaas de afgelopen 10 jaar gebleken dat zij de EU als niets anders zien dan een afzetmarkt waar zo min mogelijk aan betaald moet worden. En ook na 10 jaar is onze regering nog steeds niet in staat om goed te communiceren met andere landen, zeker in Zuid-Europa, wat afgelopen voorjaar pijnlijk duidelijk werd. De ‘kasboekjespolitiek’ is voortgezet, met een slechte EU begroting tot gevolg en veel schade voor het imago van Nederland bij de andere EU landen.

Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft

Er wordt nog steeds politiek bedreven alsof de EU Nederland harder nodig heeft dan andersom. Helaas. Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland. We gedragen ons als een meubelwinkel op een meubelboulevard, die zegt dat hij het wel alleen af kan. Nederland blijft dus in de EU want het heeft geen andere keus; dus niet meer zeuren, en ervoor gaan.

EU bevoegdheden niet uitbreiden; gewoon goed en kritisch gaan samenwerken

EU moet eerst meer intern draagvlak krijgen en meer samenwerken; niet uitbreiden met nieuwe landen en ook niet de bevoegdheden van de EU uitbreiden. Bij een goede en kritische samenwerking past veel meer transparantie over geldstromen, lobby, echte effect van maatregelen en subsidies en de verschillen bij belastingen, pensioenen, subsidies etc. goed uitzoeken. Daarmee kan de onderbuik discussie over ‘die Italianen doen maar’ veranderen in een eerlijke vergelijking. Maar dan wel ernaar handelen!

Draagvlak vergroten door evaluatie en transparantie

Om het draagvlak alsnog te gaan vormen, zal de EU geëvalueerd moeten worden; niet door zichzelf maar door een onafhankelijk instituut.

 • wat waren de doelstelling en wat is het resultaat?
 • welke landen zijn nog democratisch?
 • hoeveel vluchtelingen heeft elk land opgenomen?
 • hoe staat het echt met het vrije verkeer van personen?
 • welke markten zijn echt vrij (Frankrijk?)?
 • welke subsidies leveren iets op en leiden tot innovatie of ander beoogd doel?
 • financiele kwetsbaarheid van bedrijven en burgers (bijv. door hoge hypotheekschulden, zoals in Nederland)?
 • wat is er gebeurd met leningen en/of giften?
 • in hoeverre zijn de EU-landen in de huidige constellatie geschikt om gezamenlijk een munt te voeren. Met onderliggend: wat komt er echt uit een vergelijking van pensioenen, pensioenleeftijd, gewerkte jaren/dagen per persoon bij pensioenleeftijd, belastingmoraal en de andere factoren die worden genoemd als Noord en Zuid vergeleken worden. Dit voorkomt de populistische varianten hiervan.

Vervolgens zal moeten gewerkt aan gelijk(er) speelveld in die landen, en gewerkt worden aan hervormingen. Noord kan dan niet meer (of i.i.g. minder) kan zeggen dat het Zuiden zijn huishoudboekje niet op orde heeft. En ook kunnen die hervormingen gericht worden op het versterken van de omgeving waarin de Euro kan gedijen, waarbij de ongelijkheid tussen EU bedrijven en burgers hersteld moet worden (bedrijven profiteren meer).

Bij een volgende begroting maar ook een volgend crisis zal de afweging veel meer hierop gebaseerd moeten worden. Ten tijde van crisis moet er alleen wel ruimhartig gegeven worden, en dan precies waar het voor bedoeld is: crisissteun en geen structurele steun.

NB: En wat zou helpen: intercultureel communiceren; in alle andere landen van Europa denken mensen tijdens een vreselijke epidemie niet in termen van kasboekjes, maar in termen van steun aan partners!

We moeten ons de EU nog eigen maken

EU is nu nog van ‘Brussel’; zij moet nu eerst ons worden. De Europese identiteit die we natuurlijk hebben, gaan we onder woorden brengen, door elkaar eerst maar eens te leren kennen. Geen hooggespannen verwachtingen, maar gewoon doen wat je in elke relatie doet: ‘wie ben jij?’ en daarna ‘zullen we samen spelen’?

Als de EU meer is dan een economische eenheid, dan zullen er ook niet-bureaucratische of puur economische maatregelen genomen moeten worden. Wij stellen daarom voor een aantal opties te bespreken:

 • aanleggen Europese hogesnelheidslijnen met goedkope tickets, ook op minder winstgevende lijnen (NB: de EU is Ryanair en Easyjet eigenlijk veel dank verschuldigd voor het werk dat zij voor de EU gedaan hebben.)
 • instellen van buddy’s van twee landen die intensief gaan samenwerken, zodat de te grote EU wordt teruggebracht tot samenwerking tussen 2 landen en hun burgers
 • een webwinkel waarmee kleine lokale producenten binnen een paar dagen overal in Europa kunnen leveren aan winkels én particulieren
 • (digitale) EU tv-zenders en radiostations met cultuur, koken, toeristische informatie en muziek, die in alle landen gratis te bekijken en beluisteren zijn?
 • organiseren van EU wedstrijden en festivals voor theater, film, pop e.a.

Wat krijgen we: een EU waar burgers en bedrijven samenleven en samenwerken, niet via Brussel, maar direct. En dan zullen Europeanen zien dat er interessante culturen en concrete voordelen verborgen zitten achter de ruggen van de regeringsleiders.

Interne markt, arbeidsmigratie en solidariteit

Dit moeizame  ‘dossier’ is een goed voorbeeld van het functioneren van de EU democratie. Er worden verdragen gesloten zonder dat duidelijk is wat de implicaties zijn voor echte burgers. Als een Europeaan uit het ene land, stel Polen, in een ander land, stel Nederland, werk kan doen voor een lagere prijs per uur, dan beperkt hij in Nederland de mogelijkheden op werk. Nederlanders kunnen hetzelfde werk immers niet doen voor die lagere uurprijs. Dit was kennelijk niet te voorzien toen het verdrag werd gesloten. Er worden nu pogingen gedaan om deze fout te herstellen, maar het is duidelijk dat de Europeanen uit, stel Polen, daar niet op zitten te wachten.

Oost-Europese arbeidsmigranten <-> vluchtenmigranten

Deze Oost-Europeanen komen dus naar het rijkere West-Europa om hier te werken. Dat geldt ook het deel van de vluchtelingen dat economische motieven heeft om naar West-Europa door te reizen. Zij zouden ook in Oost-Europa kunnen stoppen met vluchten; daar zijn ze immers veilig. De Oost-Europese landen zouden moeten begrijpen dat deze vluchtelingen om precies dezelfde economische redenen naar West-Europa willen als hun eigen burgers. Tegelijkertijd willen zij zelf weinig vluchtelingen opnemen. Dit is in de EU min of meer geaccepteerd. De EC mompelt af en toe iets over boetes, maar dat is het. Gezien deze dubbele moraal van onze Oost-Europese broeders zou de EC veel harder moeten reageren. Dus: geen vluchtelingen, dan geen arbeidsmigratie en vrij-reizen. Juridisch gezien lastig, gezien de verdragen? Dan ligt een typisch Europese oplossing klaar: laten we er een verdragsbijlage voor opstellen.

Europees parlement

De regeringsleiders en de EC komen nog in het nieuws met hun bijeenkomsten en besluiten. Het is de EU parlementsleden aan te rekenen dat zij denken hun werk goed te kunnen doen zonder dat hun burgers weten wie zij zijn en wat ze doen. En vooral: wat onze stem en ons belastinggeld concreet opleveren. En wie daarop ook nog invloed heeft (lobbyisten).

Wat daarbij niet helpt zijn de aanhoudende verhalen over parlementsleden die familieleden en vrienden gunsten verlenen, veel te ruime onkostenvergoedingen hebben, al dan niet echt aanwezig zijn bij vergaderingen etc. Allemaal voer voor de ‘onderbuikers’. Het meest verbazingwekkend is misschien wel dat de EU parlementsleden hier zo weinig aan doen.

Verenigd Koninkrijk, Turkije en andere ‘randlanden’

Wij pleiten voor een EU in drie versies van commitment. Dit gaat van EU1 = alleen vrijhandel, EU2 = huidig tot EU3 = ‘federaal’. Het Verenigd Koninkrijk had dan bij de EU kunnen blijven, als buitenlid categorie EU1. Wel vrijhandel, wel vrij reizen en gelukkig geen stem meer in besluitvorming. Turkije kan alleen een formele economische partner worden, als het de democratie herstelt, de agressie beteugelt, de mensenrechten gaat naleven (Nederland en de EU onderschatten hun economisch/financiële onderhandelingspositie helaas t.o.v. Turkije).

Hanzelanden

Mocht de EU zo doorgaan, dan zou Nederland zelf, aanvankelijk aanvullend, intensievere samenwerking kunnen organiseren met het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Met deze landen hebben wij immers van oudsher de meeste overeenstemming in ontwikkeling en cultuur.

Internationaal – veiligheid & defensie

De EU kan zich veel krachtiger opstellen tegenover de VS, Rusland, Turkije, in het Midden-Oosten en China, dus ook de Amerikaanse tech bedrijven. Met een markt van ca. 450 miljoen burgers zijn we alleen al economisch een macht van formaat! En met het ‘Brussels-effect’ hebben we alleen daarom ook al veel invloed op normen en regelgeving buiten de EU.

Met China zal relatie besproken moeten worden inzake de diefstal intellectueel eigendom, te lage transporttarieven, duurzaamheid, politiek en hacken.

Marshallplan Oost- en Zuid-Europa; China rukt op

Er wordt jarenlang onderhandeld met landen over de hele wereld. Ondertussen wordt er veel te weinig energie gestoken in het samenwerken binnen de EU. Als de economische ongelijkheid tussen Noord en Oost/Zuid ooit moet verdwijnen, dan zullen we daar veel meer energie in moeten stoppen. Net als in 1945 zal het ook nu helpen om de band met EU-landen in de Russische schaduw verder te versterken. China maakt ondertussen gebruik van de zakelijke en korte termijn visie van de EU; zij hebben namelijk een langetermijnstrategie.

Europees (grens)leger voor grensbewaking en vluchtelingenstromen

Naast Nederland zelf zal ook de EU er niet aan ontkomen om meer aandacht en geld aan defensie te besteden. Dat was ook al het geval voor Trump de verkiezingen had gewonnen. De veiligheidsbelangen van veel EU-landen worden in een aantal deels overlappende instituties en samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd (NAVO, OVSE e.a.), waar ook niet EU-landen lid van zijn. Bij een crisis zal het een hele kunst worden om daadkrachtig en proportioneel te reageren, gezien alle verschillende belangen. Dit wordt nu, zomer 2020, al duidelijk door de opstelling van Turkije t.o.v. Griekenland in de Middellandse Zee en de reactie van Frankrijk. Met het lidmaatschap van Turkije van de NATO, is de NATO dus maar deels geschikt voor de grensbewaking. En daarnaast hebben we nog het reguleren van de vluchtelingenstromen.

Wij zijn voor het versterken van de Europese grensbewaking, waarin douane, veiligheid en de professionele en humane afhandeling van vluchtelingenstromen samenkomen. Wat daarom hoe dan ook nodig is dat Frontex wordt uitgebouwd tot een volwaardig EU grensleger, dat de toegang kan bewaken zoals onze Marechaussee dat doet, maar waar nodig ook de eerste verdediging kan uitvoeren. Wij zijn daarnaast vele jarenlang niet solidair geweest met landen als Italië en Griekenland die de opvang op zich hebben genomen; daar ligt een schuld die nog vereffend moet worden.

Onderdeel van die grensbewaking is de gezamenlijke registratie, inclusief biometrische kenmerken, van alle vluchtelingen. Dit versnelt het vaststellen van de juiste identiteit en daarmee de procedure waar nodig. Daarnaast voorkomt het het shoppen in verschillende landen. Tenslotte kan het een instrument zijn bij het herkennen van potentiële terroristen, al dan niet op hun terugweg naar een Europees land.

Veiligheidsdiensten

Na een ramp wordt er altijd weer gesproken over meer samenwerking tussen de EU veiligheidsdiensten. Iets later hoor je daar niets meer van, terwijl we dan volgens sommige regeringsleiders nog steeds ‘in oorlog’ zijn met het terrorisme. Kennelijk is het behouden van de eigen toko belangrijker dan het optimaliseren van de gegevensuitwisseling om nieuwe terreurdaden te voorkomen.  Ook hierin tonen de Europese regeringsleiders en de Europese Commissie dat ze ons onvoldoende waarde geven voor onze stem. Toch zal dit proces versneld moeten worden.

Redactie

NB: dit item wordt nog aangevuld en verbeterd. Heeft u suggesties? Mailt u die dan naar info@partijhelder.nl.

Tag Archief van: transparantie

Partners en fotografen

Partners en foto rechten

Transparantie is voor ons een belangrijk beginsel, dus wij noemen al onze partners. Daarnaast noemen wij graag de fantastische fotografen en hun foto’s die wij hebben gevonden op Pexels en Unsplash.

Partners

Partij Helder werkt samen met een aantal professionele partners om allerlei praktische zaken te ontwerpen en uit te voeren. U kunt denken aan de marketing- en social media strategie, een CRM tool maar ook allerlei diensten rond media en content.

Het budget is in opbouw, en dus beperkt. Echter, wij zullen graag alle mogelijkheden benutten om ons partnerschap op een positieve manier uit te dragen.

Partner voor visuele communicatie: Bas Hageman Ziener

Voor het prachtige logo en huisstijl werken we samen met Ziener/Bas Hageman (Linkedin). Ziener wordt enthousiast van mensen met een goed verhaal! Over producten, diensten en inzichten waar de wereld meer van zou moeten weten.

Die energie zet ik om in innovatief design. Vernieuwende marketingideeën waarmee je je zichtbaar profileert én tegelijk waarde creëert voor jezelf en anderen!  Ik ontwerp visuele communicatie, slimme web-toepassingen als apps, e-magazines en producten met speciale meerwaarde. Design is voor mij ‘de taal van een goed verhaal’.

‘Daan heeft met Partij Bonte Koe een reeks ideeën verwoord waar ik volledig achter sta en die ik niet eerder binnen één partijprogramma ben tegen gekomen. Je zou zomaar weer vertrouwen krijgen in de politiek.’

Verdere informatie vindt u op zijn website.

Partner voor online marketing: Sjoerd van Tilburg (Sharksales)

Sharksales logoSjoerd van Tilburg verzorgt met SharkSales training en coaching op het gebied van online marketing voor het Midden- en Kleinbedrijf. Als online marketing strateeg helpt hij bij het bereiken van (potentiële) klanten, het communiceren van de juiste boodschap en creëren van conversie naar de verkoop. In begrijpelijke taal en met oplossingen die in de dagelijkse praktijk direct toepasbaar zijn. Onderwerpen zijn Google optimalisatie, SEO, SEA, Adwords, conversie, websites, Facebook e.a. Na het inrichten van de tools worden de resultaten nauwlettend gevolgd en samen met de ondernemers bijgesteld om de conversie te optimaliseren.

Sjoerd van Tilburg helpt Partij Helder met professionele online marketing adviezen, zodat we zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen bereiken.

Verdere informatie vindt u op zijn website.

Rechten

Hierbij alvast een eerste lijst van foto’s en hun makers.

Rechten wie rechten toekomt!

Partij Helder heeft zijn best gedaan, en zal dat altijd blijven doen, om alle makers en hun foto’s te noemen en naar hun werk te verwijzen en rechten te benoemen. Tot nu toe zijn alle foto’s vrij voor gebruik, d.w.z. dat wij de foto’s mogen gebruiken voor eigen gebruik. Mocht u de foto’s zelf ook willen gebruiken, dan kunt u met deze informatie de foto’s zelf opzoeken en downloaden conform hun afspraken.

Big Data – Computers – Internet Photo by Lars Kienle on Unsplash
Big Data Photo by Franki Chamaki on Unsplash
Debat – School Photo by Edvin Johansson on Unsplash
Drugs – Soft drugs Photo by GRAS GRÜN on Unsplash
Duurzaamheid H3 Luchtvaart Photo by Collins Lesulie on Unsplash
Duurzaamheid H3 Verkeer Photo by Jacek Dylag on Unsplash
Duurzaamheid H6/7 – Dieren Photo by Jo-Anne McArthur on Unsplash
Duurzaamheid H7 Landbouw Photo by Jed Owen on Unsplash
Geloof – Geloven Photo by Noah Holm on Unsplash
Innovatie – Werk – Robots Photo by Owen Beard on Unsplash
Innovatie – Wetenschap – Vrouw Photo by Science in HD on Unsplash
Justitie Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash
Maatschappij – Diversiteit Photo by Alexas_Fotos on Unsplash
Rellen – Maatschappij Photo by Echo Grid on Unsplash
Verkeer – OV Photo by Science in HD on Unsplash
Samenleving – Puzzelstukjes Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash
Vrouwen – Girl Power Photo by Arièle Bonte on Unsplash
Wonen  – Duurzaamheid H3 Photo by Victor Garcia on Unsplash
Wonen Photo by Margot Polinder on Unsplash
Zorg – Administratie Foto door Pixabay via Pexels Vrij te gebruiken
Zorg – Administratie Foto door Pixabay via Pexels Vrij te gebruiken
Zorg – Corona Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash