Ouders, kinderen, opvang, studiebeurzen

Ouders, kinderen, opvang, studiebeurzen

Wij beginnen hier met onze antwoorden op de Kieswijzer voor Ouders, van december 2020

Stellingen Kieswijzer voor ouders

December 2020

 1. Scholen moeten kinderen kunnen weigeren vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen.

Respons 1: Nee

Toelichting: Toegang tot scholen is gelijk voor elk kind. Geloofs- of persoonlijke overtuigingen of, zoals recent weer bleek voor te komen, seksuele geaardheid, mogen geen enkele rol spelen.

 1. De overheid moet stoppen met het bekostigen van religieus onderwijs.

Respons 2: Nee

Toelichting: Alle scholen zouden dezelfde financiering moeten krijgen. De leermiddelen en tijd van docenten en speciale religieuze voorzieningen die de school nodig vindt voor het religieus onderwijs zullen door ouders en anderen betaald moeten worden. Daarbij is het dan wel verplicht volledig transparant te zijn over de herkomst en het doel van die financiering, met specifieke rapportages aan het Ministerie van Onderwijs en een online toegankelijke algemene rapportage.

 1. Er moet een maximale klassengrootte komen op basis- en middelbare scholen.

Respons 3: Ja

Toelichting: Dat is een goed idee, al zal er hierbij rekening moeten worden gehouden met de omvang van de school, het type leerlingen, een eventuele regionale positie van de school e.a. Waar nodig zullen de extra docenten betaald moeten worden door het Ministerie van Onderwijs. Scholen moeten wel de ruimte krijgen om hier, indien nodig, iets vanaf te wijken, om niet voor een paar leerlingen een nieuwe klas te hoeven toevoegen.

 1. Een kind moet het definitieve schooladvies pas in de tweede klas van de middelbare school krijgen, in plaats van groep 8.

Respons 4: Ja

Toelichting: dat is een goed idee. Wel zal het tijdens die jaren moeten gaan om een breed aanbod, op verschillende niveaus, zodat elke leerling zijn of haar optimale pad en in de juiste snelheid kan volgen. Zowel de leerlingen met een achterstand als de hoogbegaafde leerlingen.

 1. Het moet makkelijker worden om op de middelbare school over te stappen naar een ander niveau.

Respons 5: ja

Toelichting: wel met goede begeleiding, zodat wordt voorkomen dat een kind dat van huis uit minder wordt gestimuleerd niet om die reden naar een lager of hoger niveau overstapt.

 1. In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan het koloniale verleden en slavernij.

Respons 6: ja

Toelichting: er moet wel meer aandacht komen, in een goede verhouding tot andere belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze geschiedenis. Het is ook ‘gewoon’ een van de thema’s die aan bod moeten komen, naast vele andere (WOII, industrialisering, man/vrouw verhoudingen e.a.). De recente opleving van de aandacht hiervoor heeft veel aandacht veroorzaakt, wat niet automatisch gelijk is aan het belang van dit them.

 1. Er moet meer prioriteit worden gegeven aan lees-, reken- en schrijfvaardigheden, ten koste van andere inhoud.

Respons 7: ja

Toelichting: maar meer prioriteit betekent niet meer tijd of meer geld. Wat ons betreft betekent het vooral dat de noodzaak om elk kind voldoende niveau bij te brengen meer gegarandeerd moet kunnen worden door de inrichting van ons onderwijs. Juist taal en rekenen moeten op de een of andere manier in de pre-schoolse jaren en tijdens de eerste jaren van de basisschool al extra gestimuleerd worden, waar nodig, zodat leerlingen met een achterstand zo min mogelijk last hebben daarvan in hun schoolcarriere.

 1. Het huidige curriculum (wat kinderen moeten leren) op basis- en middelbare scholen moet worden vernieuwd.

Respons 8: nee

Toelichting: afgezien van een periodieke herijking, zoals nu met het thema slavernij, gaat dat nu goed. Het curriculum wordt overigens al steeds wat bijgesteld. Wat er nu aan de hand is in het onderwijs (onderwijsniveau, lerarentekort, kansenongelijkheid) speelt onafhankelijk van dat curriculum.

 1. Op de middelbare school moet een beroepsgerichte variant van het havo komen, met meer praktijkvakken.

Respons 9: geen mening

Toelichting: als daar behoefte aan is, dan moeten we dat zeker doen.

 1. Ouders en kinderen moeten een ‘strippenkaart’ krijgen voor een aantal vrije schooldagen per jaar om zelf in te zetten.

Respons 10: nee

Toelichting: eerst maar eens zorgen dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past

 1. Kinderen op de middelbare school moeten vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen en met een maatwerkdiploma door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.

Respons 11: ja

Toelichting: in principe wel, maar het maatwerkdiploma moet dan weer wel aansluiten bij dat vervolgonderwijs. En het moet dan ook in kleinere regionale scholen ook wel te organiseren zijn.

 1. Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte.

Respons 12: ja

Toelichting: wel toegankelijk, maar het gaat wat Partij Helder betreft ook hier om het uitgangspunt dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Of dat in een speciale school is of juist als leerling van een gewone school, zal per kind moeten worden bepaald.

 1. Voor thuiszitters en zieke kinderen moet de overheid een digitale school oprichten.

Respons 13: ja

Toelichting: al is het onze voorkeur dat scholen dat zelf doen, en dat er daar landelijke richtlijnen en normen voor zijn. Hier is door de corona-crisis al heel veel werk voor verricht. Overigens is het anders als het gaat om langdurig en permanent digitaal onderwijs. De psychologische en sociale elementen zullen nog veel meer een onderdeel moeten worden van dat digitale onderwijs.

 1. Er moet een maximum worden gesteld aan de ouderbijdrage in schoolkosten.

Respons 14: ja

Toelichting: wij vinden dat die ouderbijdrage landelijk moet worden vastgesteld. Maar eigenlijk vinden we (volgende vraag) dat die ouderbijdrage moet worden afgeschaft.

 1. De ouderbijdrage in het onderwijs moet worden afgeschaft.

Respons 15: ja

Toelichting: gewoon alle activiteiten voor alle kinderen organiseren vanuit het onderwijsbudget. Mochten ouders of scholen iets willen dat niet uit het budget van de school te betalen is, dan zullen zij dat gezamenlijk moeten organiseren en financieren, waarbij als voorwaarde geldt dat dat alleen kan als alle kinderen meekunnen (ondanks financiën, lichamelijke beperkingen e.a.).

 1. Kinderen moeten op school een gratis gezonde schoolmaaltijd krijgen.

Respons 16: ja

Toelichting: een gratis gezonde lunch, aangevuld met meer bewegen. En waar nodig ook een gratis ontbijt. Het zou natuurlijk onze voorkeur hebben als dit niet nodig was, maar er zijn teveel ouders die gezond voedsel en voldoende beweging niet kunnen of willen aanbieden. Dus dan kunnen we principieel weigeren en verwijzen naar de eigen verantwoordelijkheid van de ouders, maar daar schiet het kind niets mee op. Vanuit preventie denken wij daarnaast dat er een goede werking vanuit kan gaan als het kind thuis vertelt over bewegen en gezond eten.

 1. Een kind dat bijles nodig heeft, moet dat altijd zonder extra kosten via de school kunnen krijgen.

Respons 17: ja

Toelichting: en daarmee komt het doel dichterbij dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Overigens heeft het onze voorkeur dat bijlessen niet nodig zijn, omdat het reguliere onderwijs afdoende is.

 1. Leraren die werken op een school met veel kinderen met een leerachterstand, moeten een hoger salaris krijgen.

Respons 18: nee

Toelichting: niet automatisch, want wij stellen voor dat op die school de klassen kleiner zijn zodat de belasting voor de leraren gelijk is aan die op andere scholen. In het algemeen geldt wel dat leraren die werken met kinderen met gedrags- of andere problemen wel een hoger salaris krijgen, omdat dat extra vaardigheden vereist die van andere docenten in mindere mate gevraagd wordt.

 1. Leraren op de middelbare school moeten meer verdienen dan leraren op de basisschool.

Respons 19: nee

Toelichting: uit onderzoek is gebleken dat juist de basis die kinderen mee krijgen in het lager onderwijs van bepalend belang is, dus hoe beter het onderwijs op die leeftijd is, hoe beter de basis voor later onderwijs. Als het onderwijs op de basisschool door dat hogere salaris aantrekkelijker wordt voor hoger opgeleide docenten, dan zal dat een gunstig effect hebben.

 1. De kinderopvang moet vier dagen per week gratis beschikbaar zijn. De inkomensafhankelijke bijdrage en kinderopvangtoeslag vervalt.

Respons 20: ja

Toelichting: daarmee vervallen ingewikkelde procedures (met alle bekende nadelen van dien!), en kunnen meer ouders deelnemen aan de arbeidsmarkt of een opleiding volgen. Ook zal het aantal kinderen dat met een achterstand op de basisschool aankomt afnemen (en daarom zou het ook gratis moeten zijn als ouders of een ervan niet werkt).

 1. Kinderopvangorganisaties moeten ongevaccineerde kinderen altijd accepteren.

Respons 21: nee

Toelichting: iedereen is in Nederland vrij om zijn kinderen wel of niet te laten vaccineren. Dat betekent alleen niet dat het men de vrijheid heeft om anderen te besmetten.

 1. Vaders en moeders moeten recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof aanvullend op het bevallingsverlof.

Respons 22: nee

Toelichting: Wij vinden het een heel goed idee om te zorgen dat beide ouders (w.o. twee moeders of twee vaders !) voldoende tijd hebben om betrokken te zijn rond de geboorte van een kind. Hoe dat precies georganiseerd moet worden laten wij liever aan ouders over in samenspraak met hun werkgever. Het kan bij kleine bedrijven erg lastig zijn dit te organiseren, terwijl een langere periode 60% werken of een andere regeling wel goed kan werken. Je zou dan uit kunnen komen op een strippenkaart oid.

 1. Het huidige partnerverlof van 5 weken tegen 70% van het salaris moet zo blijven.

Respons 23: ja

Toelichting: dat lijkt ons een goed idee, maar het kan gewijzigd worden n.a.v. het vorige punt.

 1. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen en studenten met een schuld moeten worden gecompenseerd.

Respons 24: ja

Toelichting: een basisbeurs is een goed idee omdat geld op geen enkele manier een drempel mag zijn om te gaan studeren of zelfs om een tweede studie te gaan volgen. We hebben domweg iedereen nodig die verder wil leren. En dus is een flinke investering daarvoor noodzakelijk, hoe dan ook. Financieel is het niet ideaal, ook dat compenseren van de schulden, maar dat nadeel weegt niet op tegen de voordelen.

 1. Er moet een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen komen.

Respons 25: ja

Toelichting: dat is een belangrijk onderdeel van onze focus op preventie, gezond aanbod van eten en bewegen op scholen. Ook pleiten wij voor 1 keurmerk, waardoor iedereen (van laag- tot hoog geletterden) in 1 oogopslag kan zien of eten of drinken etc. goed is voor mensen, dieren en het milieu.

 1. Gemeenten moeten meer geld ontvangen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te laten dalen.

Respons 26: ja

Toelichting: maar de vraag is wel of ook deze taak bij de gemeenten moet blijven. De uitvoering moet wel bij de gemeenten blijven, maar zij hebben de laatste jaren veel te veel op hun bord gekregen. De financiering, de aanpak, de regie zullen weer centraal belegd moeten worden (ministerie, eventueel provincie). En daarnaast zullen een afdoende minimuminkomen en minimum uurprijs in de vrije beroepen ervoor moeten zorgen dat iedereen menswaardig kan leven van 40 uur werk.

 1. Er moet een vorm van verplichte maatschappelijke diensttijd komen voor jongeren waarin ze werken in bijvoorbeeld de zorg, natuurbeheer of defensie.

Respons 27: nee

Toelichting: maar wel voor werkelozen en asielzoekers en statushouders, vanaf 3 maanden nadat iemand werkeloos is geworden. Het kan inderdaad gaan om de zorg, natuurbeheer of defensie, maar ook om opleidingen. Het gaat om ‘alternatief werk’, dat voor Partij Helder  een belangrijke manier is om te zorgen dat mensen onderdeel blijven vormen van de maatschappij. Het uitgangspunt erachter is ‘wederkerigheid’: je woont in Nederland en in ruil voor voorzieningen vragen we aan je, als je geen betaald werk hebt, om op een andere manier bij te dragen aan de samenleving.

 1. Er moet een nieuw Ministerie van Jeugd en Gezinszaken komen dat zich richt op onderwijs, werk en zorg.

Respons 28: nee

Toelichting: de organisatie van iets veranderen is geen garantie voor een verbetering ervan. Het gaat om wat optimaal werkt. Eerst maar eens zorgen dat de resultaten beter worden. En ook zou je, vergelijkbaar hiermee, dan ook een Ministerie van Ouderenzaken krijgen. Daarnaast zou dit dan weer doorkruisen wat er ook in de zorg en het onderwijs moet verbeteren, waar alle leeftijden en omstandigheden een rol spelen.

 1. De stemgerechtigde leeftijd moet worden verlaagd naar 16 jaar.

Respons 29: nee

Toelichting: de mening van kinderen van alle leeftijden is erg belangrijk. Wij vinden 18 een mooie leeftijd in de ontwikkeling van onze jongens en meisjes om te mogen stemmen.

 1. De overheid moet meer doen om de combinatie werk, gezin en zorg makkelijker te maken voor ouders.

Respons 30: ja

Toelichting: het goed kunnen uitvoeren van deze combinatie van taken van werk, gezin en zorg is cruciaal voor de Nederlandse samenleving. O.a. met het eerder genoemde 4 dagen per week gratis kinderopvang zullen deze extra inspanningen leiden tot meer werkenden, die gezond zijn en goed onderwijs hebben gehad.