Ouders, kinderen, opvang, studiebeurzen

Ouders, kinderen, opvang, studiebeurzen

Wij beginnen hier met onze antwoorden op de Kieswijzer voor Ouders, van december 2020

Stellingen Kieswijzer voor ouders

December 2020

 1. Scholen moeten kinderen kunnen weigeren vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen.

Respons 1: Nee

Toelichting: Toegang tot scholen is gelijk voor elk kind. Geloofs- of persoonlijke overtuigingen of, zoals recent weer bleek voor te komen, seksuele geaardheid, mogen geen enkele rol spelen.

 1. De overheid moet stoppen met het bekostigen van religieus onderwijs.

Respons 2: Nee

Toelichting: Alle scholen zouden dezelfde financiering moeten krijgen. De leermiddelen en tijd van docenten en speciale religieuze voorzieningen die de school nodig vindt voor het religieus onderwijs zullen door ouders en anderen betaald moeten worden. Daarbij is het dan wel verplicht volledig transparant te zijn over de herkomst en het doel van die financiering, met specifieke rapportages aan het Ministerie van Onderwijs en een online toegankelijke algemene rapportage.

 1. Er moet een maximale klassengrootte komen op basis- en middelbare scholen.

Respons 3: Ja

Toelichting: Dat is een goed idee, al zal er hierbij rekening moeten worden gehouden met de omvang van de school, het type leerlingen, een eventuele regionale positie van de school e.a. Waar nodig zullen de extra docenten betaald moeten worden door het Ministerie van Onderwijs. Scholen moeten wel de ruimte krijgen om hier, indien nodig, iets vanaf te wijken, om niet voor een paar leerlingen een nieuwe klas te hoeven toevoegen.

 1. Een kind moet het definitieve schooladvies pas in de tweede klas van de middelbare school krijgen, in plaats van groep 8.

Respons 4: Ja

Toelichting: dat is een goed idee. Wel zal het tijdens die jaren moeten gaan om een breed aanbod, op verschillende niveaus, zodat elke leerling zijn of haar optimale pad en in de juiste snelheid kan volgen. Zowel de leerlingen met een achterstand als de hoogbegaafde leerlingen.

 1. Het moet makkelijker worden om op de middelbare school over te stappen naar een ander niveau.

Respons 5: ja

Toelichting: wel met goede begeleiding, zodat wordt voorkomen dat een kind dat van huis uit minder wordt gestimuleerd niet om die reden naar een lager of hoger niveau overstapt.

 1. In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan het koloniale verleden en slavernij.

Respons 6: ja

Toelichting: er moet wel meer aandacht komen, in een goede verhouding tot andere belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze geschiedenis. Het is ook ‘gewoon’ een van de thema’s die aan bod moeten komen, naast vele andere (WOII, industrialisering, man/vrouw verhoudingen e.a.). De recente opleving van de aandacht hiervoor heeft veel aandacht veroorzaakt, wat niet automatisch gelijk is aan het belang van dit them.

 1. Er moet meer prioriteit worden gegeven aan lees-, reken- en schrijfvaardigheden, ten koste van andere inhoud.

Respons 7: ja

Toelichting: maar meer prioriteit betekent niet meer tijd of meer geld. Wat ons betreft betekent het vooral dat de noodzaak om elk kind voldoende niveau bij te brengen meer gegarandeerd moet kunnen worden door de inrichting van ons onderwijs. Juist taal en rekenen moeten op de een of andere manier in de pre-schoolse jaren en tijdens de eerste jaren van de basisschool al extra gestimuleerd worden, waar nodig, zodat leerlingen met een achterstand zo min mogelijk last hebben daarvan in hun schoolcarriere.

 1. Het huidige curriculum (wat kinderen moeten leren) op basis- en middelbare scholen moet worden vernieuwd.

Respons 8: nee

Toelichting: afgezien van een periodieke herijking, zoals nu met het thema slavernij, gaat dat nu goed. Het curriculum wordt overigens al steeds wat bijgesteld. Wat er nu aan de hand is in het onderwijs (onderwijsniveau, lerarentekort, kansenongelijkheid) speelt onafhankelijk van dat curriculum.

 1. Op de middelbare school moet een beroepsgerichte variant van het havo komen, met meer praktijkvakken.

Respons 9: geen mening

Toelichting: als daar behoefte aan is, dan moeten we dat zeker doen.

 1. Ouders en kinderen moeten een ‘strippenkaart’ krijgen voor een aantal vrije schooldagen per jaar om zelf in te zetten.

Respons 10: nee

Toelichting: eerst maar eens zorgen dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past

 1. Kinderen op de middelbare school moeten vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen en met een maatwerkdiploma door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.

Respons 11: ja

Toelichting: in principe wel, maar het maatwerkdiploma moet dan weer wel aansluiten bij dat vervolgonderwijs. En het moet dan ook in kleinere regionale scholen ook wel te organiseren zijn.

 1. Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte.

Respons 12: ja

Toelichting: wel toegankelijk, maar het gaat wat Partij Helder betreft ook hier om het uitgangspunt dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Of dat in een speciale school is of juist als leerling van een gewone school, zal per kind moeten worden bepaald.

 1. Voor thuiszitters en zieke kinderen moet de overheid een digitale school oprichten.

Respons 13: ja

Toelichting: al is het onze voorkeur dat scholen dat zelf doen, en dat er daar landelijke richtlijnen en normen voor zijn. Hier is door de corona-crisis al heel veel werk voor verricht. Overigens is het anders als het gaat om langdurig en permanent digitaal onderwijs. De psychologische en sociale elementen zullen nog veel meer een onderdeel moeten worden van dat digitale onderwijs.

 1. Er moet een maximum worden gesteld aan de ouderbijdrage in schoolkosten.

Respons 14: ja

Toelichting: wij vinden dat die ouderbijdrage landelijk moet worden vastgesteld. Maar eigenlijk vinden we (volgende vraag) dat die ouderbijdrage moet worden afgeschaft.

 1. De ouderbijdrage in het onderwijs moet worden afgeschaft.

Respons 15: ja

Toelichting: gewoon alle activiteiten voor alle kinderen organiseren vanuit het onderwijsbudget. Mochten ouders of scholen iets willen dat niet uit het budget van de school te betalen is, dan zullen zij dat gezamenlijk moeten organiseren en financieren, waarbij als voorwaarde geldt dat dat alleen kan als alle kinderen meekunnen (ondanks financiën, lichamelijke beperkingen e.a.).

 1. Kinderen moeten op school een gratis gezonde schoolmaaltijd krijgen.

Respons 16: ja

Toelichting: een gratis gezonde lunch, aangevuld met meer bewegen. En waar nodig ook een gratis ontbijt. Het zou natuurlijk onze voorkeur hebben als dit niet nodig was, maar er zijn teveel ouders die gezond voedsel en voldoende beweging niet kunnen of willen aanbieden. Dus dan kunnen we principieel weigeren en verwijzen naar de eigen verantwoordelijkheid van de ouders, maar daar schiet het kind niets mee op. Vanuit preventie denken wij daarnaast dat er een goede werking vanuit kan gaan als het kind thuis vertelt over bewegen en gezond eten.

 1. Een kind dat bijles nodig heeft, moet dat altijd zonder extra kosten via de school kunnen krijgen.

Respons 17: ja

Toelichting: en daarmee komt het doel dichterbij dat elk kind optimaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Overigens heeft het onze voorkeur dat bijlessen niet nodig zijn, omdat het reguliere onderwijs afdoende is.

 1. Leraren die werken op een school met veel kinderen met een leerachterstand, moeten een hoger salaris krijgen.

Respons 18: nee

Toelichting: niet automatisch, want wij stellen voor dat op die school de klassen kleiner zijn zodat de belasting voor de leraren gelijk is aan die op andere scholen. In het algemeen geldt wel dat leraren die werken met kinderen met gedrags- of andere problemen wel een hoger salaris krijgen, omdat dat extra vaardigheden vereist die van andere docenten in mindere mate gevraagd wordt.

 1. Leraren op de middelbare school moeten meer verdienen dan leraren op de basisschool.

Respons 19: nee

Toelichting: uit onderzoek is gebleken dat juist de basis die kinderen mee krijgen in het lager onderwijs van bepalend belang is, dus hoe beter het onderwijs op die leeftijd is, hoe beter de basis voor later onderwijs. Als het onderwijs op de basisschool door dat hogere salaris aantrekkelijker wordt voor hoger opgeleide docenten, dan zal dat een gunstig effect hebben.

 1. De kinderopvang moet vier dagen per week gratis beschikbaar zijn. De inkomensafhankelijke bijdrage en kinderopvangtoeslag vervalt.

Respons 20: ja

Toelichting: daarmee vervallen ingewikkelde procedures (met alle bekende nadelen van dien!), en kunnen meer ouders deelnemen aan de arbeidsmarkt of een opleiding volgen. Ook zal het aantal kinderen dat met een achterstand op de basisschool aankomt afnemen (en daarom zou het ook gratis moeten zijn als ouders of een ervan niet werkt).

 1. Kinderopvangorganisaties moeten ongevaccineerde kinderen altijd accepteren.

Respons 21: nee

Toelichting: iedereen is in Nederland vrij om zijn kinderen wel of niet te laten vaccineren. Dat betekent alleen niet dat het men de vrijheid heeft om anderen te besmetten.

 1. Vaders en moeders moeten recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof aanvullend op het bevallingsverlof.

Respons 22: nee

Toelichting: Wij vinden het een heel goed idee om te zorgen dat beide ouders (w.o. twee moeders of twee vaders !) voldoende tijd hebben om betrokken te zijn rond de geboorte van een kind. Hoe dat precies georganiseerd moet worden laten wij liever aan ouders over in samenspraak met hun werkgever. Het kan bij kleine bedrijven erg lastig zijn dit te organiseren, terwijl een langere periode 60% werken of een andere regeling wel goed kan werken. Je zou dan uit kunnen komen op een strippenkaart oid.

 1. Het huidige partnerverlof van 5 weken tegen 70% van het salaris moet zo blijven.

Respons 23: ja

Toelichting: dat lijkt ons een goed idee, maar het kan gewijzigd worden n.a.v. het vorige punt.

 1. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen en studenten met een schuld moeten worden gecompenseerd.

Respons 24: ja

Toelichting: een basisbeurs is een goed idee omdat geld op geen enkele manier een drempel mag zijn om te gaan studeren of zelfs om een tweede studie te gaan volgen. We hebben domweg iedereen nodig die verder wil leren. En dus is een flinke investering daarvoor noodzakelijk, hoe dan ook. Financieel is het niet ideaal, ook dat compenseren van de schulden, maar dat nadeel weegt niet op tegen de voordelen.

 1. Er moet een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen komen.

Respons 25: ja

Toelichting: dat is een belangrijk onderdeel van onze focus op preventie, gezond aanbod van eten en bewegen op scholen. Ook pleiten wij voor 1 keurmerk, waardoor iedereen (van laag- tot hoog geletterden) in 1 oogopslag kan zien of eten of drinken etc. goed is voor mensen, dieren en het milieu.

 1. Gemeenten moeten meer geld ontvangen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te laten dalen.

Respons 26: ja

Toelichting: maar de vraag is wel of ook deze taak bij de gemeenten moet blijven. De uitvoering moet wel bij de gemeenten blijven, maar zij hebben de laatste jaren veel te veel op hun bord gekregen. De financiering, de aanpak, de regie zullen weer centraal belegd moeten worden (ministerie, eventueel provincie). En daarnaast zullen een afdoende minimuminkomen en minimum uurprijs in de vrije beroepen ervoor moeten zorgen dat iedereen menswaardig kan leven van 40 uur werk.

 1. Er moet een vorm van verplichte maatschappelijke diensttijd komen voor jongeren waarin ze werken in bijvoorbeeld de zorg, natuurbeheer of defensie.

Respons 27: nee

Toelichting: maar wel voor werkelozen en asielzoekers en statushouders, vanaf 3 maanden nadat iemand werkeloos is geworden. Het kan inderdaad gaan om de zorg, natuurbeheer of defensie, maar ook om opleidingen. Het gaat om ‘alternatief werk’, dat voor Partij Helder  een belangrijke manier is om te zorgen dat mensen onderdeel blijven vormen van de maatschappij. Het uitgangspunt erachter is ‘wederkerigheid’: je woont in Nederland en in ruil voor voorzieningen vragen we aan je, als je geen betaald werk hebt, om op een andere manier bij te dragen aan de samenleving.

 1. Er moet een nieuw Ministerie van Jeugd en Gezinszaken komen dat zich richt op onderwijs, werk en zorg.

Respons 28: nee

Toelichting: de organisatie van iets veranderen is geen garantie voor een verbetering ervan. Het gaat om wat optimaal werkt. Eerst maar eens zorgen dat de resultaten beter worden. En ook zou je, vergelijkbaar hiermee, dan ook een Ministerie van Ouderenzaken krijgen. Daarnaast zou dit dan weer doorkruisen wat er ook in de zorg en het onderwijs moet verbeteren, waar alle leeftijden en omstandigheden een rol spelen.

 1. De stemgerechtigde leeftijd moet worden verlaagd naar 16 jaar.

Respons 29: nee

Toelichting: de mening van kinderen van alle leeftijden is erg belangrijk. Wij vinden 18 een mooie leeftijd in de ontwikkeling van onze jongens en meisjes om te mogen stemmen.

 1. De overheid moet meer doen om de combinatie werk, gezin en zorg makkelijker te maken voor ouders.

Respons 30: ja

Toelichting: het goed kunnen uitvoeren van deze combinatie van taken van werk, gezin en zorg is cruciaal voor de Nederlandse samenleving. O.a. met het eerder genoemde 4 dagen per week gratis kinderopvang zullen deze extra inspanningen leiden tot meer werkenden, die gezond zijn en goed onderwijs hebben gehad.

Immigratie en arbeidsmarkt

Immigratie en arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen en vergrijzing gaan zorgen voor tekorten op de arbeidsmarkt, maar er zijn nu ook al tekorten in bijv. de zorg, maar ook bij beroepen die de meeste Nederlanders niet willen doen.

 • Een belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen hoog opgeleide kenniswerkers (bijv. Indiase IT-ers) of meestal lager opgeleide arbeidskrachten voor seizoensarbeid in landbouw of werk in bijv. bouw of vleesindustrie.
 • Allereerst gaan we zorgen dat we zoveel mogelijk zelf de vacatures kunnen invullen
 • Onderwijs moet daarom verbeteren; studie voor technische beroepen wordt gratis
 • Inzetten op robots waar mogelijk
 • Bij werkeloosheid verplicht 3 dagen per week ‘Alternatief Werk’ doen, w.o. maatschappelijke diensten, tuinbouw, maar ook opleidingen e.a.
 • Voor zover we werk-immigranten dan nog nodig hebben: structureel en goed aanpakken
 • Belangrijk om eerlijk te zijn over te grote cultuurverschillen; geen herhaling van jaren ’70 toen het de politiek overkwam

Kenniswerkers of seizoenarbeiders

Belangrijke vraag is natuurlijk waarom genoemde arbeidskrachten niet van onze eigen opleidingen komen; eventuele problemen daarbij moeten we nu eindelijk aanpakken. Onderwijs in met name de technische vakken moet verbeteren en aantrekkelijker worden, en wat Partij Helder betreft worden deze opleidingen op alle niveaus gratis.

Voor zover we werk-immigranten dan nog nodig hebben: structureel en goed aanpakken. En het is daarbij belangrijk om eerlijk te zijn over te grote cultuurverschillen. We willen immers geen herhaling van de jaren ’60-’70 toen het de politiek overkwam

Slachterijen en landbouw?

Belangrijke vraag hierbij is waarom hiervoor mensen uit het buitenland gehaald moeten worden. En als dat dan toch nodig is, dan moet dat via goede, open en eerlijke constructies. De huidige schimmige constructies met arbeidskrachten uit Oost-Europa worden verboden. Beloning en leefomstandigheden dienen goed genoeg te zijn, om concurrentie met Nederlandse arbeiders eerlijk te maken en tegelijkertijd menselijke omstandigheden te garanderen.

Waar mogelijk wil Partij Helder investeren in robots om dit werk over te nemen.

Discriminatie

Discriminatie

Discriminatie is van alle tijden, en iedereen doet het. Wij geloven in maatregelen nemen en niet in alleen maar praten of standbeelden verwijderen. Taboes zitten oplossingen in de weg.

 • Onze stelling is dat iedereen discrimineert; dat is mensen eigen. 
 • Voor ons is dit niet een onderwerp n.a.v. incidenten en even ‘de regie nemen’, maar iets wat er altijd bij zal blijven horen
 • Ons gaat het om de praktijk: goed registreren en dan maatregelen nemen!
 • Wij zijn trots op onze geschiedenis, met alle positieve en negatieve episodes daarin. We geloven in een open discussie over de schaduwkanten; niet in het verwijderen van standbeelden en naambordjes. En dat Zwarte Piet minder belangrijk wordt als iedereen dezelfde kansen heeft.
 • Streng optreden bij discriminatie en geweld tegen mensen om wie ze zijn (LHBTIQ+, joden, Marokkaanse Nederlanders e.a.).
 • Maatregelen: (1) transparantie. In alle jaarverslagen van alle organisaties en bedrijven wordt een paragraaf over gelijke behandeling en diversiteit opgenomen. Daarna volgen (2) sociale ‘sancties’: geen vrouwen in de RvB, dan geen overleg op het ministerie, lagere kans bij aanbestedingen, minder kans op deelname aan handelsreizen, subsidie e.a.  
 • In de zorg en in het onderwijs kan ‘etnisch profileren’ juist goed zijn. Na een open discussie kunnen we de registratie van afkomst op sommige terreinen mogelijk weer hervatten, maar alleen in de individuele dossiers waar dat relevant is. Deze data mag nooit gedeeld worden, tenzij met expliciete goedkeuring.  
 • Ondertussen zullen cursussen ‘interculturele communicatie’ een standaard onderdeel moeten worden van ministers tijdens corona-persconferenties, medewerkers communicatie bij gemeenten, HR-functionarissen en vele anderen. 

Discriminatie: we doen het allemaal

Het is alle bevolkingsgroepen eigen dat zij andere groepen meer of minder discrimineren. Groepen en mensen beledigen en uitsluiten is menselijk. Zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar.

Maar discriminatie heeft grote gevolgen voor de mensen die het overkomt.  Nederlanders worden in hun manier van leven of hun kansen beperkt om wie ze zijn. Juist daarom is het de plicht van ons allemaal om niet weg te kijken.

Hierin móeten we partij kiezen (en dat hadden we eigenlijk al moeten doen)! De tijd van constateren is voorbij. We zullen nu glashelder en solidair moeten zijn over wat kan en wat niet kan. We zullen veel duidelijker moeten erkennen dat het in Nederland voorkomt, en solidair moeten zijn met de slachtoffers.  Marokkaanse sollicitanten weren, joodse of lesbische stellen de wijk uit pesten: het kan niet.

Helaas hebben we dit gif helaas al laten verspreiden , o.a. door weg te kijken en te doen of het in Nederland niet voorkomt. Daarom zullen de noodzakelijke maatregelen voor veel mensen (aanvankelijk) overdreven lijken. Ons voorstel: wie discrimineert wordt hard en snel aangepakt. Wij willen hier best over praten, maar nog liever concreet, samen, aan gaan werken.

Discriminatie bestrijden en gelijkheid bevorderen.

Het gaat in de praktijk om

 • bestrijding van discriminatie, racisme op basis van wie iemand is en maatregelen nemen daartegen (en dat bespreken we hier)
 • maar discriminatie kan ook de oorzaak zijn voor het feit dat iemand minder kans heeft in de maatschappij, naast andere oorzaken. We hebben het dan over ongelijkheid v.w.b. behandeling in de zorg, voeding, onderwijs en rechterlijke macht, carrièrekansen, inkomen e.a. (deze ongelijkheid bespreken we in het hoofdstuk over Gelijkheid).

Sexuele geaardheid en discriminatie

Homoseksualiteit is voor veel mensen een container begrip voor iedereen die niet ‘gewoon hetero’ is. Maar die vlag dekt de lading niet. Er zijn lesbische vrouwen, homosexuele mannen, biseksuelen en transgenders (Wikipedia LGTB). Hun volledige gelijkwaardigheid is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse waarden en identiteit. Voor het bekleden van alle publieke functies is volledige acceptatie van deze landgenoten een absolute voorwaarde.

Racisme en discriminatie

Discriminatie, schelden en uitsluiten op basis van afkomst moeten zo snel mogelijk de wereld uit. De discussie over ons koloniale verleden en Zwarte Piet laten zien dat er zeer verschillende en sterke meningen zijn of en op welke schaal het plaatsvindt in Nederland. Onze standpunten:

 • Partij Helder is trots op onze geschiedenis, met alle positieve en negatieve episodes daarin. We geloven in een open discussie over de schaduwkanten; niet in het verwijderen van standbeelden en naambordjes.
 • De oplossing zit hem er voor ons in dat we er altijd eerst met zijn allen vanuit moeten gaan dat, zolang we de reden niet kennen waarom iemand een standbeeld weg wil hebben of Zwarte Piet wil houden, dat de ander gewoon een mening heeft. Pas op het moment dat iemand zich uitspreekt en anderen een racist noemt of iemand discrimineert op basis van afkomst, kleur etc. is er een probleem.
 • Protesteren is een basisrecht. Maar het feit dat iemand zich gekwetst voelt in zijn afkomst of nationale identiteit is geen reden om de eigen wil door te mogen drukken door fysiek of social media geweld, cancellen etc.
 • De verandering van Zwarte Piet naar roetpiet laat zien dat veranderingen mogelijk zijn. Voor een deel van Nederlanders is die zwarte kleur niet belangrijk genoeg als iemand daarmee gekwetst wordt. Maar …. voor een grotere groep is de acceptatie van de roetpiet vooral gebaseerd op het feit dat ze geen gedoe willen. De vraag is of het daarmee is opgelost.
 • Overigens gaan wij ervan uit dat als iedereen dezelfde kansen zou hebben in Nederland, dat Zwarte Piet minder belangrijk zou zijn.

Onderwijs en discriminatie

Ook in het onderwijs wordt helaas gediscrimineerd, wanneer op basis van de kenmerken van ouders en milieu kinderen een lagere schoolniveau aangeraden kunnen krijgen dat ze feitelijk aankunnen. Het is dan niet onmogelijk om bijv. uiteindelijk te gaan studeren, maar die weg is dan onnodig langer, in een milieu waarin dat al niet altijd vanzelfsprekend is.

Discriminatie in de arbeidsmarkt

Er worden op korte termijn maatregelen opgesteld om de discriminatie van allochtonen bij sollicitaties tegen te gaan. De mogelijkheid om in ieder geval bij de overheid anoniem een sollicitatie- of stagebrief te sturen wordt zo snel mogelijk ingevoerd, om zo discriminatie tegen etnische minderheden tegen te gaan. Tegelijkertijd zullen bedrijven en organisaties worden benaderd om dit zogeheten ‘blind recruitment’ ook toe te gaan passen. Op termijn zal het een voorwaarde worden voor subsidies of samenwerking. Om dit te laten werken is overigens een combinatie van maatregelen nodig, zoals ook een  ‘diverse’ sollicitatiecommissie, andere vacaturekanalen, andere teksten e.a..

Sexe-discriminatie en glazen plafond

De positie van vrouwen in arbeidsmarkt is nog steeds slechter dan die van mannen. Veel vrouwen verdienen minder, hebben slechtere arbeidsvoorwaarden en hebben minder managementposities dan hun mannelijke collega’s met dezelfde competenties. Nederland loopt daarmee achter in Europa. Partij Helder stelt voor om ook hier heel duidelijk stelling te nemen. Gelijke positie en kansen van vrouwen worden een belangrijk criterium voor subsidies, samenwerking, toelaten van lobbypartijen e.d..

Gemeenten: discriminatie en bedreigingen snel aanpakken

Het gemak waarmee in sommige steden is geaccepteerd dat mensen worden gepest of weggejaagd uit hun buurt is een schande. De huidige generatie van burgemeesters lijkt niet opgewassen tegen de misstanden in sommige wijken in Nederland, die al tientallen jaren duren. Zij reageren veel te afwachtend en onduidelijk.

Degene die pest, moet uit de buurt vertrekken. Degene die oproept tot intolerantie of discriminatie moet worden gestraft. Er zullen interventieteams moeten worden samengesteld die uiterlijk binnen 24 uur kunnen ingrijpen in een gemeente waar burgers worden bedreigd en gepest of raadsleden worden bedreigd. Niet de Joodse of homo-stellen verlaten de wijk, maar de gezinnen van de bedreigers.

En een burgemeester en wethouders moet in alle rust kunnen overleggen, zonder bedreigingen of geweld van tegenstanders . Gemeenten zullen worden getraind, begeleid en gevolgd bij het voorkomen, vroegtijdig constateren en zeer daadkrachtig ingrijpen (zowel in de wijken als op social media).

Er zijn verschillen op basis van afkomst, en soms is het goed om dat te weten

Zowel in de zorg, in de arbeidsmarktcommunicatie, in de misdaadbestrijding, in de crisiscommunicatie als in andere maatschappelijke terreinen kan afkomst een rol spelen, zowel positief als negatief. Op verschillende terreinen zijn we opgehouden om die afkomst te registreren, vanwege algemene wetgeving maar deels ook uit angst om te discrimineren of voor racist te worden aangezien. En als het gaat om de verkeerde gevallen van ‘etnisch profileren’ dan is duidelijk dat dat nooit is goed te praten, zoals bij de Toeslagen-affaire.

Het nadeel kan alleen wel zijn dat mensen minder goed verzorgd kunnen worden of problemen minder goed aangepakt kunnen worden. Partij Helder vindt dat afkomst waar dat nodig is, gewoon weer geregistreerd mag worden. Vanzelfsprekend mag dit alleen als 100% gegarandeerd is dat diezelfde gegevens niet gebruikt kunnen worden om te discrimineren of onderzoek te doen naar fraude. De AVG en inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens moeten hierin een beslissende rol spelen.

Politieke correctheid zit soms in de weg

Ook de discussie wordt soms vermeden. Bij de recente rellen in Den Haag e.a. werd in veel media niet benoemd dat er veel Marokkaanse relschoppers waren. Op het moment dat die afkomst belangrijk is voor de bestrijding maar vooral de oplossing, zit die verkeerde politieke correctheid ons dus in de weg. Beroemd voorbeeld uit eerdere jaren is een burgemeester van Amsterdam die criminele discriminerende Marokkaanse relschoppers ‘boefjes’ noemde.

Overigens zijn er verschillende wetenschappers in de media geweest die hebben gezegd dat de wijk belangrijker is dan de afkomst bij de kans om crimineel of, in dit geval, relschopper te worden. Door alle politieke correctheid is het helaas nu niet duidelijk of dat hierbij een rol heeft gespeeld. En dus speelt die afkomst nu terecht een rol als verklaring voor hun gedrag!

Interculturele communicatie

Een belangrijke les uit dit alles is dat we niet alleen moeten accepteren dat we in een multiculturele samenleving leven, maar ook dat interculturele een vak is dat lang niet iedereen beheerst. Niet alleen ministers tijdens corona-persconferenties, maar ook communicatie-medewerkers bij gemeenten, HR-functionarissen en vele anderen zouden betere resultaten oogsten als zij zich dat zouden eigen maken.

Politie, hulpverleners en gezag

Politie, gezag, normen en naleving

Standpunten van Partij Helder zijn: 

 • Respect voor politie, hulpverleners en zorgverleners moet terugkomen. De basis is een lik op stuk beleid in combinatie met preventie
 • Hard optreden tegen relschoppers, dronken studenten e.a.
 • Wijkpolitie uitbreiden
 • Wegbezuinigde jongerenwerkers en buurthuizen terug voor preventie.
 • Grote en kleine steden zijn niet altijd in staat om met dit soort problemen om te gaan. Ze hebben de laatste jaren veel teveel op hun bord gekregen en zijn aan hun lot overgelaten (ook financieel). Zij zullen moeten worden geholpen. 

Normen en waarden

Het Nederlandse volk houdt van zijn vrijheden en het parlement en de regering houden van wetten maken. Naleven is minder populair in Nederland (en ook minder populair dan in veel andere landen). Partij Helder vindt dat we daarin zijn doorgeschoten.

 • We zullen weer een volk moeten worden waarbij niet alles maar moet kunnen. Door rood rijden, geluidsoverlast, fietsendiefstal, belastingontduiking: we zijn zogenaamd een ‘
 • Respect voor anderen en niet beledigen; maar ook accepteren dat we allemaal wel eens gekwetst worden
 • Social Media: mensen kunnen kennelijk niet zonder sociale controle; straffeloos gescheld en doodsbedreigingen komen voor alsof het niets is. Waar mogelijk wordt onder echte naam inloggen verplicht; kinderen alleen nog registreren met co-registratie door ouders.
 • Normen en waarden ook financieel en zakelijk – we betalen samen de rekening voor overheid en publieke sector. Wie belasting vermijdt, zorgt dat Nederland minder geld in kas heeft, bijv. voor het lerarentekort
 • En in het verkeer: iedereen een puntenrijbewijs en overtredingen maar ook asociaal gedrag in het verkeer leiden tot strafpunten (te snel rijden, drank, bumper kleven e.d.). Meer punten is hogere boetes of langer rijbewijs kwijt

Politie en hulpverleners

Gezag van politie maar ook hulpverleners en zorgverleners blijkt vaak onvoldoende aanwezig. We zullen met zijn allen moeten zorgen dat dat terugkomt. Te vaak wordt er in de wijken gepraat of gewacht, in de hoop dat het meevalt. Het kan gaan om rellen die veel aandacht trekken, maar ook om het wegpesten van een lesbisch stel.

Respect voor politie, hulpverleners en zorgverleners moet terugkomen. Wat daarvoor nodig is, is een lik op stuk beleid maar wel in combinatie met gerichte maatregelen en preventie. Dus hard optreden tegen relschoppers of het nu buurtkinderen of studenten zijn.

Afkomst moet daarbij eerlijk benoemd worden (maar niet geregistreerd!), als dat nodig is om problemen gericht aan te pakken. Voor preventie zal de wijkpolitie moeten worden uitgebreid en wegbezuinigde voorzieningen als buurthuizen, jeugdwerkers en wijkagenten terug moeten komen.

Gemeenten

Het gemak waarmee in sommige steden is geaccepteerd dat mensen worden gepest of weggejaagd uit hun buurt of rellen plaatsvinden is een schande. Er wordt vaak onvoldoende ingegrepen.

De huidige generatie van burgemeesters lijkt niet opgewassen tegen de misstanden in sommige wijken in Nederland, die al tientallen jaren duren. Zij reageren veel te afwachtend en onduidelijk. Conclusie is dat gemeenten, kleine maar ook grote,  niet altijd in staat zijn om met dit soort problemen om te gaan en te zorgen voor duidelijke naleving.

Degene die pest, moet uit de buurt vertrekken. Degene die oproept tot intolerantie of discriminatie moet worden gestraft. Er zullen interventieteams moeten worden samengesteld die uiterlijk binnen 24 uur kunnen ingrijpen in een gemeente waar burgers worden bedreigd en gepest of raadsleden worden bedreigd. Niet de Joodse of homo-stellen verlaten de wijk, maar de gezinnen van de bedreigers.

En een gemeente moet in alle rust kunnen overleggen, zonder bedreigingen of geweld van groepen tegenstanders van wethouders of bijeenkomsten. Wethouders worden al jaren bedreigd, zonder dat er ook hier structurele maatregelen zijn genomen, terwijl juist ook zij zonder bedreigingen hun werk moeten kunnen doen.

Gemeenten hebben de laatste jaren veel teveel op hun bord gekregen en zijn aan hun lot overgelaten (ook financieel). Maar gemeenten zullen toch beter moeten worden in het voorkomen, vroegtijdig constateren en zeer daadkrachtig ingrijpen (zowel in de wijken als op social media). Waar nodig zal daar ook door de landelijke overheid meer in moeten worden geïnvesteerd en worden samengewerkt met gemeenten, en door gemeenten onderling.

 

Geloof – of nationaliteit of afkomst

Geloof – of nationaliteit of afkomst?

 • Er zijn veel misverstanden over de islam, maar ook over andere godsdiensten.
 • In recente discussies over migratie, terrorisme, integratie wordt ‘de islam’ voorgesteld als iets wat zelfstandig iets kan doen of veroorzaken. Dat is niet het geval. De islam kan Europa niet veroveren want het is een geloof. Het bestaat in de hoofden van gelovigen, wordt beschreven in boeken en is de basis van bijeenkomsten die worden gehouden in moskeeën. Voor het veroveren van Europa heeft een geloof mensen nodig.  
 • Er komen fundamentalisten en shari’a voor bij alle traditionele gelovigen zoals moslims, joden en christenen (alleen de namen van die groeperingen of verschijnselen verschillen). Ook zijn er onder alle gelovigen mensen die vinden dat de oude wetten helemaal ingevoerd moeten worden.
 • Gebrek aan kennis over de islam en geloof in het algemeen komen veel voor. 
 • En ook de verwarring en vermenging van aspecten als afkomst, geloof en nationaliteit speelt een rol, zowel bij een deel van de gelovigen als bij buitenstaanders. Dit geldt voor alle godsdiensten.
 • Wij willen in onderwijs en publiek debat meer duidelijkheid; geen misverstanden meer!
 • Ons voorstel is om meer betrouwbare informatie over de verschillende godsdiensten met elkaar te delen. Daarmee kunnen we op de lagere school beginnen, om er daarna ‘echte discussies’ over te voeren. 

Misverstanden

Er zijn veel misverstanden over islam, maar ook over andere godsdiensten. En er is ook verwarring over aspecten als afkomst, geloof en nationaliteit, zie hieronder. Dit geldt voor alle godsdiensten. Wat wij als typisch islamitisch zien of als iets dat vooral bij moslims voorkomt (positie van vrouwen, fundamentalisme e.a.), komt ook voor bij christenen en joden en andere gelovigen. Ook nu nog betekent ‘gereformeerd’ bijvoorbeeld voor veel mensen ‘streng gelovig’, terwijl er ook in de jaren zestig en zeventig al een grote verscheidenheid was aan zware en lichte varianten van het gereformeerd-christelijke geloof.

Nationaliteit, afkomst en geloof

In de praktijk van het dagelijks leven lopen de verschillende aspecten nationaliteit, afkomst en geloof vaak door elkaar. Terwijl deze bij veel autochtone Nederlanders redelijk los van elkaar staan, vormen zij bij veel nieuwkomers vaste ingrediënten van één identiteit. In discussies over oorzaken, gevolgen en maatregelen kan dit verwarrend werken. Wij denken dat zowel in het onderwijs als in het publieke debat veel meer duidelijkheid moet komen over deze aspecten en hoe ze kunnen samenhangen.

Overzichtelijk?

Een voorbeeld: combinaties van nationaliteit, afkomst en geloof.

Nationaliteit Afkomst Geloof Voorbeeld persoon
Egyptenaar Arabier moslim Hashim is een Egyptische Arabier die de islam aanhangt
Algerijn Arabier moslim Fatima is een Algerijnse Arabische die de islam aanhangt
Egyptenaar Arabier christen Musa is een Egyptische Arabier die het christendom aanhangt
Egyptenaar Koptisch koptisch-christelijk Musa is een Egyptische Kopt die het christendom (variant: koptisch geloof) aanhangt
Israëli Joods jood Sam is een Israëli van Joodse komaf die actief zijn joodse geloof belijdt
Israëli Grieks orthodox-christelijk Johannes is een Israëli van Griekse komaf en orthodox christelijk
Israëli Arabier moslim Hisham is een Israëli van Arabische komaf die moslim is; en o ja, hij is ook homo

NB: deze indeling is natuurlijk kunstmatig en te eenvoudig. De werkelijkheid is nog veel complexer door alle stromingen in de genoemde godsdiensten en de gemengde huwelijken die door alle eeuwen hebben plaatsgevonden. Maar toch is het belangrijk rekening te houden met deze verschillende aspecten.

Scheiding van kerk en staat?

Het lastige is dat, ook als alle partijen het erover eens zouden zijn, de toepassing verschilt. Bij veel mensen die nu naar Nederland komen en bij de soms al generaties in Nederland wonende moslims, bijvoorbeeld, zijn deze aspecten namelijk veel meer met elkaar verbonden. En er horen, als het even kan, nog andere kenmerken bij, zoals een goed burger zijn en hetero zijn, en dus kinderen willen. In Egypte in de jaren 90 was een Europeaan dus ook christen en natuurlijk hetero. Een Egyptische vriend was getrouwd, maar nogal homo maar dat zei niemand. Hij had gewoon ‘nog geen vrouw gevonden’. Een andere familie was joods, maar dat zag je alleen binnenshuis.

Verwarrend

Het is daarmee heel anders dan bij veel autochtone Nederlanders waar deze zaken meer gescheiden zijn en waar (tegenwoordig) makkelijker voor bijv. homoseksualiteit uitgekomen kan worden (behalve in sommige fundamentalistische christelijke gemeenschappen).

Het wordt verwarrend als iemand zelf claimt dat hij of zij iets zegt, doet of zelfs afdwingt vanuit zijn geloof, terwijl het in feite een nationaliteits-issue is. Neem bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis dat gelukkig alleen bij sommige moslims gebruikelijk is. Dit gebruik heeft een oost-Afrikaanse oorsprong bij verschillende bevolkingsgroepen met verschillende religies (ook niet islam dus).

Geloof of gelovigen

In recente discussies over migratie, terrorisme, integratie wordt ‘de islam’ voorgesteld als iets wat zelfstandig iets kan doen of veroorzaken. Dat is niet het geval. Een geloof leeft in de hoofden van de gelovigen. De concrete uitingen vindt men terug in gebouwen (kerken, moskeeën, synagogen e.a.), heilige boeken (Koran, Bijbel, Torah e.a.) en de grote verzamelingen eigen geschriften over het geloof.

De heilige boeken zijn vaak voor velerlei uitleg vatbaar, en er zijn ook van alle heilige boeken verschillende versies (handschriften) bekend. De teksten die gelovigen nu gebruiken zijn daarmee altijd het resultaat van beslissingen die gelovigen later hebben genomen. Bij Torah en Qur’an zijn dit bijvoorbeeld beslissingen over de klinkers, die niet in de oorspronkelijke teksten stonden.

Die beslissingen zijn interpretaties, en daarover kun je dus van mening verschillen, hoe zorgvuldig die interpretaties ook zijn gedaan. Binnen de christelijke, joodse en islamitische geloofsgemeenschappen worden die discussies ook vanaf het begin van de godsdienst tot de dag van vandaag gevoerd. En dan hebben we het nog niet eens over de vertaling naar het dagelijkse leven nu, in het Midden-Oosten of hier.

Het christendom of een richting binnen het christendom

Als je een christen vraagt of hij christen is, dan zal hij vaak antwoorden ‘ja, katholiek’, of ‘Jehova-getuige’, of Gereformeerd … Veel moslims zullen eerder antwoorden ‘ik ben moslim’. Tegelijkertijd kent ‘de islam’ vele stromingen, niet alleen de bekendere Sunna en Shi’a islam, maar er zijn ook allerlei scholen en richtingen binnen de Sunna islam. En verder zijn er allerlei nationale verschillen. Tenslotte is er bij godsdiensten altijd een onderscheid tussen de officiële godsdienst en de godsdienst van de mensen zelf. In die laatste variant vindt de grootste vermenging plaats met plaatselijke gebruiken, verhalen, en ‘lokale heiligen’. Deze spelen spelen vaak een grote rol  in het leven van alle dag. Bekend zijn de rituelen rondom vruchtbaarheid en geboorte. Dit gebeurt allemaal altijd in alle godsdiensten, ook al zijn de officiële godsdiensten soms tegen.

Van welke kerkgemeenschap ben je lid?

Soms zegt iemand “ik doe dit omdat mijn joodse of christelijke geloof of de islam dat zegt”. Gezien het voorafgaande gaat het dan dus altijd om de specifieke versie van het geloof die hij of zij aanhangt. En die versie is het resultaat van een lange reeks beslissingen, die in het verleden (meestal door mannen) genomen zijn. En dat geldt voor alle gelovigen en alle heilige boeken en andere geschriften. En de gelovigen die zo’n specifieke versie van een godsdienst hebben eigen kerken, synagogen, moskeeen etc. en moeten er soms niet aan denken om bij de andere groep de godsdienst te gaan beleiden.

Daarmee is het voor die  individuele gelovigen niet minder waar, en maar de basis is dus altijd specifiek. In een gesprek met een gelovige kan het dus handig zijn om te vragen wat die basis precies is: Nederlandse moslim van Surinaamse afkomst, Nederlandse moslim van Turkse afkomst, liberale Nederlandse jood, Nederlandse Jehova getuige?

De vlag is wel die van het geloof, maar is het ook de oorzaak?

Terrorisme is terreur zaaien door angst en geweld. De oorzaak is complex en ook al zeggen terroristen dat zij het doen vanuit de islam, dan nog betekent dat niet dat overheden en burgers zich daar blind op moeten staren. Het zijn bijv. vaak ongetrouwde jonge mannen in achterstandswijken die zich aanmelden. Of jonge mannen in landen waar de haat voor het ‘corrupte Westen’ sterk is.

In beide gevallen leven deze mannen in sociale groepen waar de kennis over niet-moslims, de maatschappij in het algemeen etc. sterk gekleurd zijn. Het lid zijn van de groep en het aanhangen van de groepswaarheid zijn belangrijker dan veel Westerlingen zich kunnen voorstellen. Het is erg moeilijk je daarvan los te maken. Het heeft namelijk veel meer consequenties dan gewoon een andere mening hebben. Dit speelt bij radicale moslim jongeren, maar bijv. ook in de staat Israël, waar de staat actief optreedt tegen ‘verraders’ met een andere mening.

De oorzaak is dus complex en ook al zeggen mensen dat ze bepaalde uitspraken of daden doen vanuit hun geloof, dan nog betekent dat niet dat overheden en burgers zich daar blind op moeten staren. De oorzaken moeten we misschien wel dichter bij huis zoeken, en dat is nooit comfortabel. Stel dat we geen achterstandswijken zouden hebben? Stel dat we ouders van jihad-gangers goed zouden begeleiden; hoe verloopt het dan met het jongere broertje van de jihad-ganger?

Partij Helder vindt dat we hier nu actief mee aan de slag moeten gaan, samen met de verschillende geloofsgroepen, en niet alleen tijdens verkiezingen wat over zeggen en daarna het onderwerp weer laten rusten.

Burgers, bedrijven, organisaties en overheden … samen

Burgers, bedrijven, organisaties en overheden … samen

Burgers en bedrijven bedenken tegenwoordig zelf veel oplossingen in de zorg, energie, voedsel. Daarvoor organiseren zij zich in grotere of kleinere verenigingen, coöperaties of collectieven. De overheid zegt dit te stimuleren, maar houdt nog te vaak toch regie. En in de besluitvorming over zaken als Klimaatakkoord spelen burgers juist geen rol, terwijl er nu al veel van hen wordt gevraagd. 

De overheid zal moeten leren te faciliteren en samen te werken. Zo kunnen burgers, bedrijven en organisaties meedenken bij wetsvoorstellen, projecten of subsidies om deze te becommentariëren of beoordelen. Zij kunnen dan net als lobbyclubs gewoon meedenken, maar wel op een transparante manier.

Ook kunnen burgers en bedrijven veel doen om de kwaliteit van de overheid te verbeteren. Partij Helder is voorstander van versneld zoveel mogelijk informatie als open data beschikbaar stellen. Burgers kunnen dan op de verschillende platforms die er nu al zijn, zoals van de Open State Foundation, zich beter informeren maar ook kritische vragen stellen.

Omgekeerd is een sterkere, centrale,  sturende rol nodig met name in de publieke sector. Dit geldt niet alleen in tijden van crisis maar ook om samen efficiënter te werken en het wiel niet steeds weer opnieuw uit te vinden. Bij transities als de overgang naar een duurzame samenleving is een landelijke overheid die de regie neemt cruciaal, alleen al omdat we elkaar in het kleine Nederland met de verschillende belangen al snel in de weg zitten.

Eigen initiatieven

Burgers, bedrijven en organisaties bedenken tegenwoordig zelf veel oplossingen in de zorg, energie, voedsel. Daarvoor organiseren zij zich in grotere of kleinere verenigingen, coöperaties of collectieven. De overheid zegt dit te stimuleren, maar houdt nog te vaak toch regie of houdt de ontwikkelingen tegen door dat regels niet of zeer traag worden aangepast. En in de besluitvorming over zaken als Klimaatakkoord spelen burgers eigenlijk geen rol, terwijl er nu al veel van hen wordt gevraagd.

De overheid zal moeten leren te faciliteren en samen te werken. De beste oplossingen worden waar nodig geschikt gemaakt als landelijke oplossing. Wel is het van belang niet steeds in elke wijk of coöperatie het wiel opnieuw uit te vinden, maar steeds samen te kiezen voor de beste oplossingen en die verder ontwikkelen. ‘Burgerinitiatief’ is geen ander woord voor ‘ieder voor zich’. Samen is efficiënter.

Centrale regie, zeker ook in de publieke sector

De overheid zal moeten leren meer te faciliteren en samen te werken. Daarnaast kan het helpen om oplossingen te vertalen en te verspreiden over landelijke netwerken. Op andere terreinen is een sterkere, centrale,  sturende rol nodig met name in de publieke sector. Dit geldt niet alleen in tijden van crisis maar ook om samen efficiënter te werken en het wiel niet steeds weer opnieuw uit te vinden. Bij transities als de overgang naar een duurzame samenleving is een landelijke overheid die de regie neemt cruciaal, alleen al omdat we elkaar in het kleine Nederland met de verschillende belangen al snel in de weg zitten.

Hoe vaak gaan we het wiel uitvinden?

En ook: hoe voorkom je dat al dat ‘burgerschap’  en al die lokale initiatieven leidt tot een poldermoeras of elke keer weer het wiel uitvinden? We houden er in Nederland van lekker ons eigen gang te gaan, en het allemaal weer eens net iets anders te doen. Dat kan, maar als ons belastinggeld erin wordt gestoken, dan hebben wij er als burgers ook recht op dat dat goed en efficiënt gebeurt. Wij gaan dus (alleen) voor wat wérkt.

Een voorbeeld: er zijn veel apps die in of voor ziekenhuizen worden ontwikkeld; maar een deel wordt vervolgens alleen in dat ziekenhuis gebruikt, of kwijnt na de ontwikkeling weg. Vervolgens wordt in een ander ziekenhuis een vergelijkbare app ontwikkeld. Wij stellen voor om voor bijv. handrevalidatie om de 2 jaar drie apps te kiezen en vervolgens alleen die apps te vergoeden. De apps worden gekozen door patiënten en behandelaars. Na 2 jaar worden er uit bestaande apps en nieuwe apps weer drie apps gekozen. De beste drie winnen weer en die worden weer door heel Nederland gebruikt en geëvalueerd. Continue verbeteren op de schouders van de beste voorgangers.

Gelijke toegang

Het klopt dat wij denken dat veel burgers allerlei goede oplossingen hebben ontwikkeld. Maar dat geldt niet voor iedereen. Worden er ook zorg- en energiecollectieven opgericht in de arme wijken in Rotterdam? De met veel bombarie geïntroduceerde participatiemaatschappij is ondertussen al als mislukt verklaard door de ministers die het introduceerden.

De overheid zal daarom juist actiever moeten worden om te zorgen voor gelijke toegang van Nederlanders en Nederlandse bedrijven tot zorg, onderwijs, integratie, werk, innovatie e.a.. Dit kan worden gedaan op basis van idealen, maar wat ons betreft zijn het ook gewoon investeringen die zichzelf terugverdienen (zie ook ons hoofdstuk over Gelijkheid).

Burgers, bedrijven en organisaties werken samen met de overheid

Omgekeerd kunnen burgers, bedrijven en organisaties bijdragen aan de overheid wanneer zij in een vroeg stadium kunnen reageren op wetsvoorstellen, projecten of subsidies en deze (blind) te kunnen becommentariëren of beoordelen. Er lopen nu wat initiatieven bij een aantal ministeries, maar dat zou breder uitgerold kunnen worden. Lobby-partijen zijn in zo’n scenario gewoon één van de partijen die meedenken, maar dan op een transparante manier.

Open Data voor de kwaliteit van de overheid

Ook kunnen burgers en bedrijven veel doen om de kwaliteit van de overheid te verbeteren. Zo kunnen burgers, bedrijven en organisaties meedenken bij wetsvoorstellen, projecten of subsidies om deze te becommentariëren of beoordelen. Zij kunnen dan net als lobby-clubs gewoon meedenken, maar wel op een transparante manier.

Partij Helder is voorstander om versnel een tijdige consultatie standaard te maken bij zoveel mogelijk beleid.  Daarnaast zal zoveel mogelijk informatie als open data beschikbaar gesteld moeten worden. Burgers kunnen dan op de verschillende platforms die er nu al zijn, zoals van de Open State Foundation, zich beter informeren maar ook kritische vragen stellen.

Ontwikkelingssamenwerking

Ook voor ontwikkelingssamenwerking betekent het dat we waar mogelijk zullen samenwerken met projecten die door burgers en lokale bedrijven zijn opgezet en worden onderhouden. Microfinanciering, crowdfunding e.a. financieringsmogelijkheden zullen met garanties en kennis worden gestimuleerd.

Privacy – AVG – big data – Big Tech

Privacy, AVG, big data en Big Tech

Big Tech, maar in het algemeen ook het Web, zijn meer dan volwassen. Dat betekent ook dat vrijwel alles wat vroeger alleen offline gebeurde, nu ook online gebeurt. En dan hebben we het helaas ook over diefstal, kinderporno, phishing, grooming, trollen, fakeaccounts, deep fake video’s, doodsbedreigingen e.a.

Maar de anonimiteit van het internet betekent kennelijk ook dat mensen de omgangsvormen die ze in het echte leven moeten naleven vanwege sociale normen met ook repercussies, online volledig kunnen loslaten. Iedereen kan immers een gebruikersnaam kiezen naar believen, En dus vormt, naast de criminele activiteiten, ook verbaal geweld, sexting e.a. een groot nadeel van het vrijblijvende internet. Marktpartijen als Nu.nl zijn daarom al overgegaan tot een registratie van iedereen die wil reageren op hun website.

Daarom zullen wij voorstellen om op alle platforms waar kinderen en andere kwetsbare groepen komen, het verplicht wordt om om een echte naam en echte identiteit te vragen, die wordt bevestigd door hun ouders (met hun Digid). 

Bedrijven, organisaties en overheden, nationaal en internationaal, negeren de privacy grenzen. De Autoriteit Persoonsgegevens moet worden uitgebreid en de AVG moet worden geëvalueerd. Een onafhankelijke commissie zal, vertrouwelijk, beslissen om de belangen van burgers en bedrijven te garanderen, maar ook bij te dragen aan de nationale veiligheid. Voor wat betreft de overheid zal de Ctivd (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) meer democratische borging krijgen.

Burgers krijgen daarom een eigen privacy dashboard, waarin zij hun toestemmingen voor het leveren van informatie kunnen beheren. Dit dashboard zal er in verschillende versies komen van LBO tot HBO/WO niveau en verschillend talen. Social media, webshops en andere partijen kunnen daar dan hun toestemming komen ophalen. 

Privacy, AVG en Big Tech – we gedragen ons als eenden in een eendenkooi!

We leven in een wereld die steeds digitaler wordt. Die digitale wereld wordt meer en meer beheerst door grote buitenlandse bedrijven als Facebook, Google e.a.. Bedrijven als Google en Facebook weten nu al veel meer van u dan u voor mogelijk houdt. Daarnaast zijn zij druk bezig hun terrein te vergroten richting informatie over uw gezondheid.

De regels voor het waarborgen van onze privacy maar ook de digitale normen en waarden worden grotendeels bepaald door die bedrijven. Wij als burgers, maar ook de Nederlandse overheid, zouden onvoldoende middelen hebben om onze regels af te dwingen. En de Nederlandse overheid durft of wil geen vuist maken richting deze bedrijven; sterker nog de vriendschappelijke bezoeken worden breed uitgemeten.

Gratis ‘verkoop’ van onze privé data

De regels voor het waarborgen van onze privacy maar ook de digitale normen en waarden worden grotendeels bepaald door die bedrijven. Als huidige ontwikkelingen online doorzetten dan zal een deel van de burgers zijn privacy (onbewust) blijven ‘verkopen’, en een ander deel zal zich terugtrekken. De digitale toekomst is veel te mooi om deze te laten gijzelen door steeds minder maar steeds machtiger bedrijven.

Big Tech en Nederlandse normen

Een belangrijk beginsel is daarom dat Nederland het recht heeft om het digitale leven in Nederland in te richten naar eigen, democratisch, goeddunken. Wij als burgers, maar ook de Nederlandse overheid, lijken onvoldoende middelen te hebben om onze regels af te dwingen. En dus worden afbeeldingen of teksten weggecensureerd die in Nederland niet verboden zijn.

Als we censuur al terecht vinden op social media, dan zal het toch bij een nationale Nederlandse onafhankelijke instantie moeten liggen, met inzage van redenen of klachten, en een mogelijkheid tot beroep. Zoals het nu kennelijk werkt kan, in de groeiende cancel-cultuur, een groepje mensen op bijvoorbeeld LinkedIn hen een reden geven om je account letterlijk te ‘cancellen’.

Dat het niet zo werkt dat Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin meteen zouden luisteren naar zo’n Nederlandse instantie dat is aannemelijk. Maar toch zullen we iets moeten doen, want door hun dominantie positie hebben de grote Amerikaanse tech-platforms nu een te grote, ook culturele, invloed.

Dat lukt toch niet? Deze bedrijven draaien op aantal bezoekers en bezoekjes; en dat is meteen ook onze kracht!

Overheid speelt een dubbelrol

De overheid beschermt haar burgers en bedrijven onvoldoende. Deels omdat zij er niet op zijn toegerust, en deels omdat zij zelf de privacyregels willen overschrijden. In feite leggen ze de alarminstallatie aan, maar ze doen dat zo ze zelf wel ongemerkt naar binnen kunnen.

De bevoegdheden en kennis van het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten daarvoor worden uitgebreid.  Omdat de overheid of zelf regels overtreedt of data aan derden doorlevert zonder ons medeweten, zullen de bevoegdheden van het AP nog verder versterkt moeten worden.

Bedrijven en organisaties (zeker in de zorg) zullen moeten worden geholpen om vaak verouderde en ontoereikende privacy maatregelen te updaten en future proof te maken. Waar nodig moet de AVG geëvalueerd worden, omdat o.a. bij de Toeslagen-affaire bleek dat het maatregelen die juist in het belang van burger(slachtoffer)s in de weg zit. Als de opsporingsmogelijkheden worden uitgebreid, dan zal ook het externe toezicht op het gebruik van onze data moeten worden versterkt.

Privacy dashboard voor alle burgers en bedrijven

De vele overtredingen van de AVG, de datahacks maar ook de klantonvriendelijke manier waarop uiteindelijk toch toestemming wordt verkregen van de klant zelf (steeds weer nieuwe voorwaarden en bijgewerkte apps met toch weer toestemming) laat zien dat het tijd is dat we het omdraaien.

Wij denken dat burgers & bedrijven versterkt moeten worden om tegenwicht te kunnen bieden aan de datahonger van internationale mediabedrijven maar ook hun eigen overheden, verzekeraars e.a. Burgers en bedrijven krijgen een eigen privacy dashboard, waarin zij hun toestemmingen voor het leveren van informatie kunnen beheren.

De burger bepaalt zelf zijn profiel (in voor hem of haar begrijpelijke taal op elk taalniveau) en krijgt daarvoor een privacy dashboard. Overheid, social media, apps, zorginstellingen e.a. moeten hun informatie komen ophalen, voor zover nodig om die specifieke transactie te verrichten. Dit zal ook de lasten voor die partijen voor het naleven van de AVG sterk verlagen.

Dit dashboard zal er in verschillende versies komen van LBO tot HBO/WO niveau.

Het door de NPO ontwikkelde NPO id is mogelijk een goed voorbeeld: Het NPO ID biedt een inlogsysteem waarmee Gebruiker een consistente toegang tot alle diensten van de NPO krijgt. Wanneer Gebruiker is ingelogd kan Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens en referenties en gegevens over de diensten van de NPO waarvan gebruik is gemaakt, beheren. Gebruikers zijn te allen tijde in staat om hun persoonlijke accountinformatie te raadplegen en te bewerken en om links naar websites of applicaties van Media Partners te creëren of te wissen. 

Big data voor ons allemaal – maar met de AVG

Grotere ondernemingen, en een deel van de kleine, zijn al druk bezig met big data: verzamelen, duiden en ernaar handelen. De overheid moet zeker niet achterblijven, niet alleen met big data als ondersteuning voor beleidsvorming maar ook voor opsporing. In zorg en onderwijs maar ook bij justitie kan big data helpen bij vinden van patronen, onderzoek naar effecten van beslissingen en bij het ontwikkelen van beslissystemen.

Ook zullen overheden van ministeries tot gemeenten meer open data moeten gaan publiceren, conform de afgesproken standaarden.

Privacy is hierbij altijd een belangrijk uitgangspunt. Gezien de datahonger van de overheid en de grenzen die hierbij worden overschreden, zal een onafhankelijk orgaan als de Autoriteit Persoonsgegevens meer mogelijkheden moeten krijgen voor toezicht en sancties, ook naar ministeries en gemeenten.

Overheid – wel, maar onder curatele

De overheid moet zeker niet achterblijven, niet alleen met big data als ondersteuning voor beleidsvorming maar ook voor opsporing. Privacy is hierbij vanzelfsprekend het belangrijkste uitgangspunt. Gezien de ervaringen met de overheid en privacy (zie ook de Toeslagen-affaire), zal een externe instantie permanent, gevraagd en ongevraagd, direct toezicht moeten kunnen houden op het gebruik van de data, conform de verschillende wetten van AVG tot Grondwet.

Big data in de zorg

Met (geanonimiseerde) big data kan artsen informatie worden aangeboden waarin de effectiviteit van behandelingen, medicijnen en middelen in vergelijkbare gevallen wordt getoond. Artsen stellen elkaar dit soort vragen van oudsher al, maar daar worden privacy-gevoelige apps voor gebruikt als Whatsapp. Onderzoeken naar belangenverstrengeling in de zorg zouden niet eenmalig moeten zijn; dit kan goed een onderdeel vormen van een blijvende monitor op misstanden in de zorg.

Big data bij justitie

Zo kan Justitie big data gebruiken bij het verder verbeteren van de rechtsspraak omdat met big data patronen in de behandeling van burgers of het proces opgespoord kunnen worden. Maar ook herkennen van patronen bij vastgoedtransacties, incassobureaus e.d.

Big data voor alle bedrijven

Grote bedrijven hebben al eenvoudiger toegang tot big data omdat het toepassen ervan nu nog een flinke investering vergt (systemen, analisten, duiding). Om ook het MKB versneld toegang te geven zal er bijv. bij de KVK’s big data centra moeten komen per sector. Ook kleinere bedrijven kunnen dan bijv. de eigen data toetsen aan de in de hele sector verzamelde data, of gezamenlijk onderzoeksvragen formuleren.

Big data voor alle burgers

Daarnaast zouden burgers overheid en bedrijfsleven met big data kunnen controleren. De controlerende taak van onze parlementsleden kunnen we helaas onvoldoende aan hen overlaten. Er is kennelijk nog een instantie nodig die burgers die laat zien of verkiezingsbeloftes worden omgezet in beleid, welke wetten werken, en welke niet; welke subsidies echt iets opleveren, en welke niet.

Privacy

Privacy van burgers en bedrijven moet wel een uitgangspunt zijn bij het uitbouwen van het gebruik van big data. Gezien de slechte staat van de dienst van de overheden op de verschillende niveaus zal de Autoriteit Persoonsgegevens meer bevoegdheden en middelen moeten krijgen om haar rol adequaat te kunnen spelen (en niet minder, zoals in de Begroting 2021).

Niet naïef

Wel moeten we rekening houden met criminaliteit en terrorisme; toezicht (onder democratisch bestuur) is noodzakelijk. En de AP moet niet minder (Begroting voor 2021) maar meer middelen krijgen om echt op te treden.

Toelichting: Big data

Inleiding
(Citaat van Wikipedia)  Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten zelf steeds meer data opslaan in de vorm van bestanden, foto’s en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube) maar ook doordat er steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen) en er steeds meer sensordata beschikbaar zijn. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging. Ook het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een schat aan informatie voor marketingdoeleinden.
Definitie

De definitie van big data is niet altijd duidelijk en de term big data wordt vaak ten onrechte gebruikt. Volgens Gartner gaat het om drie factoren:

 • de hoeveelheid data;
 • de snelheid waarmee de data binnenkomen en/of opgevraagd worden;
 • de diversiteit van de data. Hiermee wordt met name bedoeld dat de data ongestructureerd zijn en niet in een traditionele database opgeslagen kunnen worden.

Als aan minimaal twee van bovenstaande factoren is voldaan, spreekt men in het algemeen over big data.

Drie andere factoren zijn:

 • de variatie in de data. M.a.w. verschillende bronnen kunnen elkaar tegenspreken en het geheel extra compliceren;
 • de kwaliteit van de data: de ene bron is minder betrouwbaar dan de andere;
 • de complexiteit van de data: de mate waarin ongestructureerde data van verschillende bronnen met elkaar te combineren zijn.
Symbolen van islam, jodendom en christendom | Partij Helder

Geloof en gelovigen

Geloof en gelovigen

Godsdiensten in Nederland dragen bij aan onze samenleving; ook de islam. Het is een schande dat er parlementsleden zijn die gelovige moslim-Nederlanders willen terugsturen, uitsluiten en het beleven van hun geloof onmogelijk willen maken. Zelfs onze premier probeert daarin rond verkiezingen vaak een stoer deuntje over mee te blazen.

Partij Helder heeft hierover een duidelijke mening. Nederlandse moslims zijn ‘onze moslims’ en zij horen dus bij Nederland. En praktisch gezien: een oplossing voor huidige problemen rondom vrijheid van meningsuiting, discriminatie en integratie zal alleen werken als die oplossing samen met de verschillende groepen wordt geformuleerd. De Nederlandse grondwet is daarbij altijd het fundament.

Recent is er een aantal ontwikkelingen geweest rondom religieuze afbeeldingen in de islam maar ook de uitzonderingspositie van religieuze bijeenkomsten bij de corona maatregelen. Het is daarom wat Partij Helder een goed idee om in wetten, en indien nodig in de Grondwet, vast te leggen dat de vrijheid van meningsuiting en crisismaatregelen voor gezondheid of nationale veiligheid altijd de overhand hebben op de vrijheid van godsdienstbeleving (in een gebedshuis, op school of andere niet prive-locaties).

Waar nodig moeten er wel met religieuze organisaties concrete afspraken gemaakt worden over hun bijdrage aan de samenleving en integratie. En die afspraken moeten strak worden nageleefd. Overigens geldt dat dan voor alle religieuze organisaties, niet alleen islamitische. Onderdeel daarvan is volledige transparantie over buitenlandse giften, preken en andere vormen van sturing. 

Op dit moment is er bij terrorisme vooral sprake van moslim-terrorisme. Partij Helder vindt dat we een strak anti-terrorismebeleid moeten voeren, binnen kaders van goede privacywetgeving.  

Pro-godsdiensten en levensovertuigingen; ook de islam dus.

Wij geloven ‘heilig’ in de kracht van godsdiensten als jodendom, christendom en islam e.a. om mensen met elkaar te verbinden en ook domweg omdat het voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun cultuur en identiteit is. Wij zijn pro-godsdiensten en levensovertuigingen; ook de islam dus. Gelovigen leveren een belangrijke bijdrage aan de cohesie van onze samenleving. Geloof geeft veel mensen zingeving, en verbindt hen rondom hun geloof.

Er zijn vanaf het ontstaan van godsdiensten altijd mensen geweest die uit naam van hun godsdienst vreselijke daden hebben begaan, zowel tegen hun medegelovigen als tegen niet-gelovigen. Dat betekent niet dat wij Nederlanders als mix van gelovigen en niet-gelovigen niet goed samen kunnen leven. De vreselijke uitzonderingen (aanslagen, bezettingen, niets doen) maken dat wel lastig. En daarom zijn er allerlei partijen groot geworden die daar garen bij spinnen. Ons uitgangspunt is dat samen-leven toch kan, en ook al overal om ons heen gebeurt. We moeten het alleen zien, en samen werken om het op te lossen.

Wij denken daarnaast dat er te vaak bij negatieve ontwikkelingen het etiket ‘islam’ of ‘moslim’ op wordt geplakt, terwijl het eigenlijk om iets anders gaat, bijv. hun wijk, hun opleiding, de cultuur van hun ouders (bijv. Noord-Afrikaans). Dat kan zelfs het geval zijn als een moslim zelf zegt dat hij het doet vanuit zijn geloof de islam. Wij denken dat je meestal dieper moet graven om de oorzaken en dus ook de oplossingen te vinden.

Omgekeerd betekent het ook dat de meeste programmapunten van Partij Helder voor veel moslims interessant kunnen zijn, niet omdat ze moslim zijn, maar omdat ze Nederlander zijn. En wij zijn de partij van de realistische oplossingen.

Kennis maken

Veel mensen hebben een duidelijke mening over godsdiensten, met name de islam. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan kennis over deze godsdiensten. En ook het onderscheid tussen godsdienst, afkomst en nationaliteit is vaak onduidelijk (Verder lezen). En ook al zegt een moslim of joodse gelovige bijvoorbeeld dat iets gebaseerd is op zijn godsdienst, dat betekent niet automatisch dat dat zo is. Veel vrouwonvriendelijke regels bijvoorbeeld zijn regionale gebruiken die gaandeweg bij het godsdienstig erfgoed en zelfs de officiële godsdienst zijn gaan horen. Partij Helder vindt dat kinderen vanaf groep 1 ‘maatschappijleer’ moeten krijgen, met lessen over verschillende afkomst, geloof en nationaliteit, en over discussiëren, feiten en meningen.

Wederzijds beledigen en cross-culturele communicatie

De laatste jaren is het (online) beledigen sterk in opkomst, en met name online lijken er geen grenzen te bestaan over wat men over anderen mag zeggen. Elders schrijven wij over vrijheid van meningsuiting vs. vrijheid van beledigen. Naast de ‘fight’ reactie in de beledigingen treedt ook de ‘flight’ en ‘fright’ reactie op: grote groepen Nederlanders doen niet meer aan discussies. Een aantal online redacties hebben vanwege de reaguurders de reactie mogelijkheden ingeperkt of zelfs verwijderd.

De discussie over vrijheid van meningsuiting is ineens van het koffiezetautomaat naar de huiskamers verhuisd, o.a. omdat een aantal moslims zich persoonlijk aangevallen voelt als hun Profeet belachelijk wordt gemaakt, of hun heilige boek. Sterker nog: er zijn mensen voor vermoord, zoals in Parijs naar aanleiding van cartoons. Voor veel mensen die al generaties lang in Westerse tradities zijn opgegroeid is dat vreemd.

In veel Midden-Oosten culturen (d.w.z. Turkije, de Arabische landen en Israël) is meer sprake van een wij-cultuur en is de identiteit veel meer verweven met nationaliteit, afkomst en geloof. Dit zijn belangrijke pijlers die je daar ook niet los van elkaar kunt zien. Wat daarbij hoort is dat de groepswaarden erg belangrijk zijn, en soms belangrijker dan de individuele mening. Dat is niet slap of eng; dat is een andere sociale structuur dan wij gewend zijn. Gevolg ervan is alleen wel dat kritiek op het land of het geloof of een god of profeet al gauw ervaren als persoonlijk wordt ervaren.

Binnen de Nederlandse dominante cultuur zijn de autochtone bewoners gewend dat bepaalde beledigingen ‘moeten kunnen’ en zij voelen zich beknot in hun individuele vrijheid als iemand in hun ogen overtrokken reageert. De allochtone bewoner, eveneens Nederlander, kan zich persoonlijk aangetast voelen in wie hij is. Deze kan het ook meer voelen als belediging op de groep waar hij lid van is (vergelijk ook de reactie van Turkse Nederlanders op ontwikkelingen in de staat Turkije).

Cross-culturele communicatie

Dit is het terrein van de cross-culturele communicatie. Die is o.a. groot geworden vanuit de behoeften van het zakenleven om succesvol zaken te kunnen doen in het buitenland (welk buitenland dat ook is). Maar het is duidelijk dat er in Nederland ook veel meer aandacht voor nodig is. Als dominante cultuur kunnen veel autochtonen wel zeggen: ‘ja, zeg, dat doen wij al eeuwen zo’, maar dat is niet de slimste oplossing. Het feit is dat de samenstelling van dat ‘wij’ is veranderd, of mensen willen of niet. Dus moeten we weer leren wat die ander eigenlijk bedoelt, en hoe hij of zij het misschien wel op kan vatten. Als iemand dan een ander beledigt, dan weet hij in ieder geval hoe het aan kan komen.

Vrijheid van meningsuiting en veiligheids- of gezondheidsmaatregelen <-> vrijheid van godsdienst

Recent is er een aantal ontwikkelingen geweest rondom religieuze afbeeldingen in de islam maar ook de uitzonderingspositie van religieuze bijeenkomsten bij de corona maatregelen. Het is daarom wat Partij Helder een goed idee om in wetten, en indien nodig in de Grondwet, vast te leggen dat de vrijheid van meningsuiting en crisismaatregelen voor gezondheid of nationale veiligheid altijd de overhand hebben op de vrijheid van godsdienstbeleving (in een gebedshuis, op school of andere niet prive-locaties).  Geloven thuis of in een gebedsruimte e.d. is prachtig, maar daarbuiten is de vrijheid van godsdienstbeleving altijd ondergeschikt aan onze vrijheid van meningsuiting, gezondheid en veiligheid.

Bedreigingen en moorden; terrorisme

Helaas zijn er gelovigen die claimen op basis van hun geloof te mogen of moeten doden. Deze terroristen dienen met alles wat wij in huis hebben opgespoord en vervolgd te worden. Ook in het Midden-Oosten wordt er gedood door groeperingen en staten die zelf in ieder geval het geloof als belangrijke reden noemen. Dus dat zal ook daar consequenties moeten hebben voor onze politieke en economische opstelling.

Menselijke terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding is ongelooflijk belangrijk. Dat moet je goed aanpakken met alle middelen die we in huis hebben, o.a. bij de screening van vluchtelingen. Een onafhankelijke privacy waakhond zou de overheid alleen wel moeten kunnen beperken of stoppen, als ze doorschieten.
Partij Helder vindt dus dat we een strak anti-terrorismebeleid moeten voeren, binnen kaders van privacy.

Maar laten we het ook eens heel anders bekijken: stel Muhammad is naar Syrië gegaan. Zijn moeder is doodsbenauwd dat hem iets overkomt, maar ze is ook wel een beetje trots. Zijn vader vraagt zich af wat hij heeft gemist dat zijn zoon zo is ontspoord. En broertje Yusuf … die zit op de bank en ziet zijn ouders bang ruziën; en hij mist zijn broer. In de kranten leest hij dat zijn premier zegt: ‘Liever dat jihadisten daar sterven dan dat ze terugkeren’.
Partij Helder vindt dus dat we een strak anti-terrorismebeleid moet voeren, en zelfs dat de screening van vluchtelingen beter moet dan nu gebeurt. Maar stel nou eens: hun zoon Muhammad sterft in Syrië. Wat zou er gebeuren als we zijn ouders en zijn broertje opzoeken, en hen condoleren met het overlijden van hun zoon en broer (ook een Nederlander)? Wat zou er dan gebeuren?

NB: Meer over het Pygmalion-effect en terrorismebeleid op de website van de Correspondent.

Anti-Integratie?

Daarnaast zijn er religieuze instellingen die, al dan niet gefinancierd door buitenlandse overheden, integratie bemoeilijken. Wij zijn voor samenwerking met de verschillende gelovigen om een manier van samen-leven te vinden in Nederland. Dat gesprek moet alleen wel echt en indringend en structureel gevoerd worden, en niet alleen bij incidenten of escalaties in binnen- en buitenland (Turkije, Syrië, Israël).

Overigens: scheiding kerk en staat

In Nederland wordt vaak gezegd dat wij ‘scheiding van kerk en staat’ hebben. Er resten ons nog wel wat zaken die we kunnen afmaken, om dat 100% te krijgen. Dat zou een goed idee zijn, om daar volstrekt helder over te kunnen zijn.

Voor het onderwijs kunnen we ons afvragen in hoeverre de staat moet toestaan dat leerlingen op basis van geloof gediscrimineerd mogen worden door de ‘bijzondere scholen’. Voor Partij Helder is dat geen halszaak. Als bijzondere scholen helpen bij integratie, dan is dat een goed idee.

Maatschappij – meningen, schelden en ‘echte discussies’

Maatschappij – meningen uiten, schelden en ‘echte discussies’

 • We leven in een tijd van grote maatschappelijke-, technologische- en klimaatveranderingen.
 • Dat betekent dat op allerlei terreinen bestaande zekerheden, omgangsvormen e.d. niet meer vanzelfsprekend zijn, of zelfs niet meer werken. Denk aan het racisme debat of de ‘omgangsvormen’ op social media.
 • Een onafhankelijk en neutraal discussieplatform is nodig om de verzuilde groepen weer met elkaar in gesprek te brengen. Alleen dan vinden er echte discussies plaats en komen we tot echte oplossingen.
 • Er zal daarom een platform moeten komen waarin een gekozen onafhankelijke raad van journalisten en wetenschappers discussies voorbereiden en begeleiden. 
 • Het ‘maatschappelijk debat’ tussen de instituties onderling kan dan weer gevoed worden door meningen van burgers.

Maatschappelijke veranderingen en onze comfortzone

We leven in een tijd waarin grote maatschappelijke-, technologische- en klimaatveranderingen plaatsvinden. Dat betekent dat op een aantal terreinen bestaande zekerheden, omgangsvormen, relaties en intenties niet meer vanzelfsprekend zijn, of zelfs niet meer werken. Op sommige terreinen moeten we misschien wel terug naar iets dat we toch achter ons hadden gelaten? Op andere terreinen moeten we weer vechten voor iets wat we toch al hadden bevochten? Dat ligt buiten de comfortzone van veel mensen. Dat is, denken wij, ook een van de oorzaken van het verzet hiertegen.

Toch zullen we de discussie moeten aangaan. We moeten zekerheden tegen het licht houden en waar nodig opnieuw formuleren. En bij voorkeur samen. Denk aan discussies over onze Nederlandse identiteit, het groeiende racismedebat, vluchtelingen, rol godsdiensten als islam. We kunnen dit samen oplossen als we hier echt samen over praten (en dat is iets anders dan pingpongen op de sociale media).

Maatschappelijk debat

Het maatschappelijk debat vindt meestal niet bij de burgers plaats, dan wel wordt hun mening daarin niet verwerkt. Meestal is het maatschappelijk debat de discussie die plaats vindt in instituties als overheden en de leden van de Polder (VNO-NCW, vakbonden, grote instituties als CPB) e.a. Parallel daaraan vinden er allerlei debatten online plaats, die meestal geen schoonheidsprijs verdienen als het gaat om de kwaliteit van het debat. Uit taktisch-politieke overwegingen wordt daar in Den Haag dan wel weer analyses van gemaakt, om de ‘stemming’ te peilen en zeker te weten dat er geen impopulaire maatregelen worden genomen.

Reaguurders vs. zwijgende meerderheid

Online communicatie en de mogelijkheid zich te verschuilen achter een anoniem gebruikersnaam werkt kennelijk niet op alle gebieden. Ontbrekende sociale controle levert bedreigingen en scheldpartijen op. Mensen worden daardoor monddood gemaakt, die net zoveel recht hebben om hun mening te uiten. En discussies verharden naar de uitersten waartussen geen middenpositie mogelijk lijkt.

Het is een optie om zoiets te maken als een ‘wall of shame’ naast een ‘wall of fame’. Uitspraken van ‘reaguurders’ die de grenzen overschrijden worden daarop met hun gebruikersnaam geplaatst. Platforms kunnen dit gebruiken om die gebruikers te weren. Vanzelfsprekend moeten we dit nog samen uitwerken, ook in relatie tot de zo cruciale privacy.

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van beledigen

Vrijheid van meningsuiting is wat ons betreft zeer vergaand. Dat betekent dat iedereen alle meningen kan uiten over bijv. politieke stromingen, godsdiensten, historische en religieuze figuren en gebeurtenissen. Vrijheid van meningsuiting gaat om het uiten van een mening. Dat is niet hetzelfde als ‘vrijheid van beledigen’. Vrijheid van belédigen, van levende personen, wordt altijd al beperkt door wettelijke grenzen. De spelregels daarvoor moeten we nog duidelijker maken. De discussie daarover kan niet alleen geleid worden door de voorstanders van de vrijheid van beledigen.

Waar vrijheid van meningsuiting strijdt met het recht om de godsdienst te belijden

Indien nodig zullen we de Grondwet moeten wijzigen om, als dat juridisch gezien mogelijk is, vast te leggen dat de vrijheid van meningsuiting altijd zwaarder weegt dan het recht om de godsdienst te belijden.

NB: Grondwet Artikel 6: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Echte discussies

Dit werkt alleen als we elkaar niet, tijdens dat proces, meteen de maat nemen of veroordelen. De kunst bij deze lastige onderwerpen is gek genoeg niet om het met zijn allen eens te worden.

De kunst is om 1) er zo met elkaar over te praten dat iedereen een even grote stem heeft, en 2) dat we niet voor de ander invullen waarom hij of zij dat zegt. Pro-Sinterklaas is niet perse racistisch, als de ander er niets racistisch bij denkt. Voor sommigen is het wel kwetsend. Daar kunnen we het dan over hebben.

En na die discussie: dan moeten we ermee kunnen leven dat we het niet allemaal eens zijn. Zelfs als we elk voor onszelf het standpunt van die ander vreselijk en beledigend vinden. Dat hoort namelijk bij vrijheid van meningsuiting: je eigen mening kunnen uiten, maar ook snappen dat die ander diezelfde vrijheid heeft. En die ander heeft dus misschien wel een andere kwetsende mening ….

Kwaliteit van discussie

Veel online discussies worden gevoerd op het scherpst van de snede, deels door genoemde reaguurders. Er is o.a. daardoor een zwijgende meerderheid ontstaan, die zich ver houdt van die discussies. Daarnaast bleek bij het Oekraïne- en Brexit-referendum dat er tot na het referendum misverstanden waren over de meest basale feiten en consequenties. Ook is het voor de meesten van ons lastig om overzicht te krijgen over alle feiten en meningen, o.a. door de overvloed aan informatie op het web. Daarbij is het dan vaak ook nog onduidelijk of de informatie goed en betrouwbaar is.

Platform

Er zal daarom een platform moeten komen waarin een gekozen onafhankelijke raad van journalisten en wetenschappers discussies voorbereiden en begeleiden. Feiten, argumenten en posities worden geordend en helder gepresenteerd. Dit platform zal toegankelijk moeten zijn voor Nederlanders van LBO tot HBO/WO-niveau. Hopelijk gaat dan ook de ‘zwijgende meerderheid’ meer meedoen.

NB: dit platform is al bedacht en in Beta gemaakt, voor journalisten. Het zal overigens nooit op een commercieel platform kunnen worden ingericht, omdat het doel van platforms als Facebook, Twitter etc. is om geld te verdienen aan advertenties en het verkopen van privé-gebruikersdata. Daarnaast is het niet in hun belang om transparant te zijn.