Tag Archief van: watermanagement

Deltaplan Duurzaamheid 5: Water

Deltaplan Duurzaamheid 5: Water

Inleiding algemeen

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid in Nederland, maar te weinig gedaan. Partij Helder vindt dat de omslag naar een duurzame samenleving veel krachtiger en sneller en met meer draagvlak moet worden opgepakt. Het Klimaatakkoord is helaas iets van de Polder gebleven, en blijft nu een eigen agenda gehad te hebben (bijv. geen kernenergie) en de lasten worden verdeeld over iedereen behalve de grote bedrijven. Daarnaast is er geen enkele poging gedaan om er burgers bij te betrekken.

Onze definitie van Duurzaamheid gaat uit van het evenwicht tussen de belangen van mensen, dieren en natuur & milieu. En dan op de korte en de lange termijn, en hier en in de landen waar onze grondstoffen en producten vandaan komen.

Deltaplan duurzaamheid

In ons Deltaplan beschrijven we de spelregels en maatregelen die nodig zijn om in Nederland op de korte en lange termijn een evenwicht te krijgen en onderhouden tussen de belangen van mensen, dieren en milieu. Het gaat om een programma waarin echt wordt samen gewerkt door burgers, bedrijven en organisaties en de overheid.

En dat Deltaplan moet leveren: overzicht, samenhang, prioritering en verantwoording, met daarbij vooral duidelijkheid op de lange termijn. Het biedt helderheid en zekerheid waardoor burgers weten waar ze aan toe zijn en bedrijven weten hoe zij de overgang naar een duurzaam bedrijf kunnen maken.

Draagvlak

Om dit te laten lukken is het misschien wel het allerbelangrijkst dat we met elkaar een goede samenwerking moeten zien te vinden van alle betrokken partijen, met een goede mix van centrale regie en lokale belangen, en toch vaart te maken!

Inhoud van ons Deltaplan

Ons Deltaplan Duurzaamheid bevat de volgende onderdelen

Inleiding Hoofdstuk 5: Water

In dit hoofdstuk gaat het om het managen van iets waar Nederland beroemd om is: het ‘managen’ van het water dat we buiten onze dijken willen houden, of juist nodig hebben voor onze waterbehoefte en onze waterwegen, maar soms ook teveel of te weinig van hebben door het veranderende klimaat. Voor onze dijken, voor het herstellen van het grondwater (een al tientallen jaren groeiend probleem) maar ook om de overvloed van regenwater te gebruiken bij regenval en de langdurige droogtes te lijf te gaan, zal er ook opnieuw moeten worden gekeken naar ons watermanagement.

Water huishouding

Om de problemen bij de waterhuishouding tegen te gaan, zullen er grootschalige maatregelen nodig zijn, die overigens deels al lopen, voor:

  • de veiligheid van dijken en anderen waterkeringen,
  • het opvangen van water bij regenval of hoge waterstanden in de rivieren en verdelen ervan bij droogte;
  • het zorgen voor de optimale stand van het grondwater voor huizen en andere gebouwen (met mogelijke schade omdat de balken niet meer onder water staan), maar ook voor de landbouw
  • de optimale gebruik van leidingwater in woonwijken en de verwerking van regenwater

Uitbreiden en versnellen bestaand Deltaprogramma Water

Er bestaat al een Deltaprogramma, en dat zal versneld moeten worden uitgevoerd. Dit is “een programma van de Nederlandse overheid om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water”. Een voorbeeld uit 2015 bevat vijf voorstellen voor deltabeslissingen, nl. 1) de veiligheid van de belangrijkste dijken en andere waterkeringen, 2) de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, 3) het peil van het IJsselmeer, 4) de wijze waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven, en 5) over de manier waarop bij nieuwbouwwijken het beste rekening kan worden gehouden met water (Wikipedia: Deltaprogramma).

De oplossing zal vermoedelijk liggen in een aantal grote locaties waar water opgevangen kan worden, of naar toe geleid kan worden, tijdens overvloed, om dat vervolgens af te geven bij droogte.

Nederland in 4 zones

In Hoofdstuk 2 Deltaplan Duurzaamheid: het plan zelf en onze visie hebben we al toegelicht dat er een aantal  ‘voorkeurszones’ moeten komen in Nederland, waar we zo optimaal mogelijk kunnen wonen en werken, respecievelijk water en natuur de ruimte kunnen geven verdeeld. Om dit mogelijk te maken moet de landelijke overheid grote aaneengeschakelde gebieden aanwijzen waar landbouw voorrang krijgt en natuurbescherming en woningbouw op het tweede plan staan. En omgekeerd. En ook voor water en voor de mix van wonen/werken (en gemengde gebieden). We hebben overigens in Nederland nu al een “ecologische hoofdstructuur” en dat is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Voor de landbouw stellen wij voor hetzelfde te doen in een agrarische hoofdstructuur (plan Fresco/Veerman), in combinatie met de New Deal (College van Rijksadviseurs – Berno Strootman). En daarnaast ook voor ‘watergebieden’, die in genoemde plannen ontbreken. En water is er daar dus ook 1 van.

Bestuur: Waterschappen opheffen?

Goede samenwerking met de waterschappen is een vereiste, maar ook hier is centrale(re) regie nodig, omdat de plannen de regio’s van de waterschappen overstijgen. De afstemming met de Waterschappen zal goed en zeer efficiënt moeten verlopen. De vraag is of dat mogelijk is, en of het nog wenselijk is dat Waterschappen in ons kleine landje in feite een politiek bestuur hebben. Dat is nu zo, maar bij de landelijke regie die nodig is bij het migreren naar de genoemde zones, is het de vraag of de Waterschappen nog die ruimte moeten houden.

Een optie is om de Waterschappen samen te voegen tot een al dan niet Zelfstandig Bestuursorgaan, dat valt onder het ministerie van Ruimte (landbouw/veeteelt, water, natuur). Een andere optie is om het, als in Belgie, te veranderen in een overlegstructuur (Wikipedia: Waterschap)

Bronnen en reacties

Bronnen

Dit is ons concept Deltaplan Duurzaamheid. Bij ons Programma gaat het om het op korte termijn vaststellen van onze ideeën. We hebben vrijelijk geleend uit de websites van Milieucentraal, Wikipedia, samenvattingen van het Klimaatakkoord, reacties daarop, publicaties van de heer Bezemer in De Groene, het plan Fresco/Veerman voor een agrarische hoofdstructuur, en de New Deal met de boeren (College van Rijksadviseurs – Berno Strootman), Wikipedia Duurzame landbouw, Biologische landbouw, Kringlooplandbouw, VEH artikelen over energiebronnen, en documenten en berichten over het Klimaatakkoord en de maatregelen van de regering.

We willen de auteurs van bovengenoemde publicaties niet te kort doen, maar hebben er voor gekozen om niet bij elk citaat te verwijzen naar een specifieke bron. De teksten die we overgenomen hebben zijn daarnaast voor onze rekening in de zin dat wij verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de, mogelijk foutieve, vertaling naar ons Programma.

Reacties

Het is geschreven door gewone burgers die vinden dat het niet snel genoeg gaat met de overgang naar een duurzame samenleving. We zijn nog geen specialisten in duurzaamheid, brandstoffen, energieopwekking, dierenrechten of natuurgebieden etcetera. En daarom: heeft u opmerkingen of correcties: uw reactie via ons contactformulier zijn meer dan welkom!